Дээрбечи бөлүк туттурган

  0
  8

  Россия Федерациязының Тыва Республика талазы-биле Иштики херектер яамызының болгаш Россияның Айыыл чок чоруунуң федералдыг албанының Тыва Республика талазы-биле эргелелиниң оперативтиг ажылдакчыларының кады чоруткан хемчеглериниң түңнелинде сайгарлыкчыдан акша-хөреңги хунаап ап турган дээрбечи бөлүктүң кежигүннери туттурган.

  Үптекчи бөлүктүң хартаачылары Туран биле Кызыл хоорайларның 38 харлыг чурттакчылары болган. Бөлүктүң кежигүннери ниитизи-биле шупту чеди кижи.

  Россия Федерациязының Истелге комитединиң Тыва Республика талазы-биле эргелелиниң ажылдакчылары бо дээрбечи бөлүктүң кежигүннериниң үүлгеткен кемниг херектериниң истелгезин дооскан.
  Истелгениң үезинде илерээни-биле алырга, 2019 чылдың ноябрь айның эгезинде Туран биле Кызыл хоорайларның чурттакчылары ийи эр кижи дээрбечи бөлүктү тургузуп, Кызыл хоорайда чурттап турар сайгарлыкчының бодунга болгаш ооң өг-бүлезинге кыжанып тургаш, ооң акша-хөреңгизин хунаап алырының сүлчээзин организастаан.

  2019 чылдың ноябрь 18-те кежээ 22.00 шак үезинде дээрбечи бөлүктүң ийи кежигүнү Кызыл хоорайның Чүлдүм кудумчузунда № 42 бажыңның чанынга сайгарлыкчыже халдааш, ону эттээш, 117 муң рубльди хунаап алган. Ооң-биле сайгарлыкчыже халдаашкын соксаваан. Аңаа кыжанып тургаш, ооң акша-хөреңгизин доктаамал хураап алырын дээрбечи бөлүктүң кежигүннери шиитпирлээн. Өг-бүлези дээш корткаш, 2019 чылдың октябрь айның 1-ден декабрь 8-ке чедир хуусаада үптекчилерге сайгарлыкчы 1 сая 290 муң рубльди берген.

  Организастаттынган бөлүктүң кежигүннери баш бурунгаар сүлчээлежип, российжи хамаатының акша-хөреңгизин улуг хемчээлдиг хунаап алганы, кижиниң амы-тынынга айыылдыг болгаш кадыкшылынга когаралдыг аар кем-херекти үүлгеткенинге Россия Федерациязының Кеземче кодекизи ёзугаар дээрбечи бөлүктүң киржикчилери буруудаттырып турар.

  Дээрбечи бөлүктүң кежигүн бүрүзүнүң буруузун, ооң кем-херек үүлгедиинге хууда киржилгезин илередип тургаш, чиге тодарадыр.

  Реклама