Делегей чергелиг мөөрейге тиилелге

  0
  16
  Делегей чергелиг мөөрейге тиилелге

  Республиканың Ростислав Кенденбиль аттыг уран чүүл школазының өөреникчилери бүгү Россия болгаш делегей чергелиг уран чүүл мөөрейлеринге тиилекчи болгаш шаңналдыг черлерни удаа-дараа чаалап ап, боттарының кайгамчыктыг салым-чаяаныын, бедик мергежилдиин көргүзүп турарлар.

  Үрер болгаш соктаар хөгжүм херекселдеринге ойнаарынга аныяк күүседикчилерниң II улустар аразының «WIND STARS 2021» мөөрейинге Ростислав Кенденбиль аттыг уран чүүл школазының өөреникчизи Долаан Доңгак кларнетке II чаданың лауреады шаңналга төлептиг болган.

  Улустар аразының «WIND STARS 2021» мөөрейинге Долаан Доңгактың ырактан киржилгезин хөгжүм башкызы Азиана Ондар биле концертмейстер Долаана Базыр бедик деңнелге организастап шыдааннар. Ростислав Кенденбил аттыг школаның болгаш республиканың өске-даа уругларның уран чүүл школаларының башкылары биле өөреникчилери хөгжүмнүң делегей чергелиг мөөрейинге тиилелге дээш изиг байырны оларга чедирип, мооң соңгаар-даа чогаадыкчы чедиишкиннерни күзеп турар. Ол ышкаш Долаан Доңгактың хөгжүмге баштайгы башкызы Шончалай Кууларга ооң өөреникчизиниң чедиишкиннери дээш байырны эш-өөрү башкылар чедирген.

  Латвияга хөгжүмнүң болгаш уран чүүлдүң Марупеск школазының баазазынга үрер болгаш соктаар хөгжүм херекселдеринге ойнаарынга аныяк күүседикчилерниң II улустар аразының «WIND STARS 2021» мөөрейи март айның 4-6 хүннеринде болуп эрткен.

  Делегей чергелиг бо улуг мөөрейни эрттиреринге Улустар аразының хөгжүм школаларының «CON ANIMA» ассоциациязы көскү үлүүн киирген. Мөөрейниң жюризиниң составынга Россияның, Украинаның, Литваның, Латвияның, Эстонияның, Израильдиң, Вьетнамның, Словакияның, Грузияның дээш өске-даа чурттарның делегейге ат-сураглыг хөгжүмчүлери кирген. Ынчангаш Ростислав Кенденбиль аттыг уран чүүл школазының өөреникчизи Долаан Доңгактың ол мөөрейге чедиишкини делегей чергелиг бедикче көдүрлүүшкүн деп болур.

  Реклама