Делегейниң улус-чоннарының тоол тураскаалдары

  0
  5

  Улустарның культурлуг салгалын кадагалап арттырар сорулга-биле «Чүткүлдүг Нюргун Боотур» деп якут тоолду тыва дылга парлап үндүрер. Мооң мурнунда якут дылче «Хунан-Кара» деп тыва маадырлыг тоолду үндүрген турган.

  Маңаа хамаарыштыр Тыва Республиканың Дээди Хуралының Даргазы Каң-оол Даваа мынчаар чугаалап турар:

  – Саха (Якут) Республиканың Күрүне Хуралының (Ил Тумэнниң) Даргазының бирги оралакчызы Александр Жирковтуң эгелээшкини-биле улус-чоннарның тоол салгалын кадагалап арттырары болгаш нептереңгейжидери-биле кады ажылды уламчылап турар бис.

  «Делегейниң улус-чоннарының тоол тураскаалдары” деп серияга «Хунан-Кара» деп бистиң маадырлыг тоолувусту якут дылче очулдурган. Ооң чурук каасталгазын Тываның Улустуң чурукчузу Начын Шалык күүсеткен.

  Амгы үеде ук ажылдың ийиги чадазын – «Чүткүлдүг Нюргун Боотур» деп якут тоолдуң тыва дылга очулгазын белеткеп, ном кылдыр үндүрер деп турар. Бо бүгү айтырыгларны Тываның гуманитарлыг болгаш тускай шинчилелдер институдунуң башкарыкчы эртем ажылдакчызы Маргарита Кунгаа-биле сайгарып чугаалаштывыс.

  Реклама