Демниг коллективтиң ажыл-ижи

  0
  34

  Чөөн-Хемчик кожууннуң Чыраа-Бажы сумузунга үш чүс олуттуг Ооржак Хорагай аттыг культура бажыңы 1959 чылда ажыттынган. Амгы үеде удуртукчузу – Айырана Монгуш. Ол 2000 чылда культура бажыңынга режиссер болуп, эге ажылчын базымын эгелээн. 2005 чылдан тура культура одааның удуртукчунга ажылдап эгелээн.

  Айырана Никитьевна ырлаар, самнаар, шиилер сценарийлери чогаадырынга ынак. Аажы-чаңы оожум, топтуг, чонга хүндүткелдиг. Арга-дуржулгалыг хоочун ажылдакчы коллективи-биле найыралдыг, демниг ажылдап чоруур.

  Хөй чылдарның дургузунда уран чүүлге үре-түңнелдиг, ажылынга ак-сеткилдиг кызымаккай ажылы дээш «Кожууннуң культура бажыңының эң эки удуртукчузу» деп аттың болгаш оон-даа өске кожуун болгаш республика чергелиг шаңналдарнын эдилекчизи.

  Көдээ культура бажыңында алды ажылдакчы хаара туттунган. Методистер Чечена Монгуш, Елена Монгуш, уран чүүл удуртукчузу Адыгжы Чамдыгыр, одакчылар Владимир Куулар, Эрес-Маадыр Куулар, ажылчын Чечек Куулар. Олар чылдың хемчеглер планы езугаар ажылдап турар.

  Кирген орулгаларын септелге ажылдарынче болгаш мөөрей, хемчеглерниң шаңнал-макталдарынче чарыгдап турар. Ниитизи-биле он тос янзы-бүрү бөлгүмнер бар. Ында танцы-сам, ыры, шии, уран-шеверлер, улустуң аас-чогаалы, уругларга театржыткан бөлгүмнерде ийи чүс алдан беш кижи назы-хар аайы-биле хаара туттунган.

  Хоочуннарның «Йөрээл» клуву база бар. Ында шупту он беш хоочун ажыл планы езугаар хостуг үелеринде чыглып, суму, кожуун, республика чергелиг хемчеглер болгаш мөөрейлерге идепкейлии-биле киржип турар. Эң-не улуг назылыг киржикчилер Минчиир Куулар, Зоя Ооржак, Роза Сайын дээш оон-даа өскелер хамааржыр.

  Культураның хоочуннары Мокур Куулар, Эрес-оол Куулар, Минчимаа Сарыглар ам-даа аныяктарга арга-сүмезин берип, үлүг-хуузун киириштирип турары чоргааранчыг.

  Уран чүүлдүң ажылдакчылары Айырана Никитьевнаның удуртулгазы-биле сумунуң аңгы-аңгы акцияларынга улуг дузаны көргүзүп, суму девискээринде албан черлери-биле сырый харылзаалыг ажылдап турарлар.

  Чоокта Тыва Арат Республиканың тургустунганындан бээр чүс чыл оюнга тураскааткан «Тыва – бистиң өргээвис» деп фестивальга сумунуң организациялары идепкейлиг киришкен. Бирги черни сумунуң каттышкан коллективтери чаалап алган.

  Кожуун чергелиг аныяктар аразынга тыва улустуң «Ырлажыылы» деп ыры мөөрейинге база уругларның «Шыяан ам» деп тоол мөөрейин чылдың-на эрттирип турар.

  Демниг, ажылгыр коллектив боттарының күжү-биле чылдың-на ийи-үш тонна картофелди ажаап ап турар. Картофельди садып сайгаргаш, клубтуң материал-техниктиг баазазын чаартып, кывар чаар материалдар садарынче угландырып турар. Үр чылдарда клубка капитал септелге кылдынмаанындан, аварийлиг байдалда. Дарый капитал септелге негеттинип турар.

  2022 чылда көдээ культура бажыңын «Культура» национал төлевилел-биле капитал септелгеже кирип турар. 2017 чылда Тываны Культура ямызы чүс сандайны дамчыткан. Чонга ол эвээш болуп турары чугаажок. Культура ажылдакчылары иштин дерээн чараш клубка чаа солун мөөрей, хемчеглерни чон-биле эрттирерин күзеп турар.

  Уран Сонам,
  Чыраа-Бажы сумузунда «Салгал» уруглар садының хөгжүм башкызы.

   

   

  Реклама