Депутаттар тараалаң Таңдыда

  0
  2

  РФ-тиң Федералдыг Хуралының Күрүне Думазының депутады Мерген Ооржак Дээди Хуралдың депутады Елена Ховалыг Таңды кожуунга чедип чораан.

  – Таңдыга келиишкин меңээ бир-ле онзагай болуушкун-биле дөмей. Чүге дизе, ол дээрге бистиң республикавыстың кайгамчык чараш черлериниң бирээзи. Маңаа 100 чыл буруңгаар Тываның күрүне тургузуу бодараан, ук кайгамчык болуушкуннуң оюн бо чылын демдеглээр бис. Таңды тараалаң оран дээрзин бүдүн Тыва билир. Таңды-Ууланың эдээ тус черниң чедиишкинниг көдээ ажыл-агыйының үндезинин салган – деп, соцчеткилерде бодунуң арынынга Мерген Ооржак бижээн.
  Ол ышкаш депутаттар Бай-Хаакта уругларның уран чүүл школазынга четкен.

  – Уран чүүл школазын Россияның Президентизиниң Айыткалының ачызында септээн, ооң иштинге регионнарга субсидияларны берип турган. Школаның чаартылгазынга 13 сая рубльди, ооң иштинде хөгжүм херекселдерин садып алырынга, чарыгдаан. Уруглар классиктиг хөгжүмнүң бижиин болгаш улустуң хөгжүм аас-чогаалын чедиишкинниг шиңгээдип ап турарлар. Кожуунга барык чаа чыгыы уран чүүл школазының көстүп келгени улуг болуушкун болганы чугаажок, ук болуушкунну таңдыжылар 60 чыл манап келген дизе хөөредиг болбас – деп депутат дыңнаткан.

  Ол үеде аңаа Тываның улустуң хөөмейжизи мастер-классты эрттирип турган. Уруглар Тываның эң дээре хөөмейжилерин улуг сонуургал-биле дыңнааннар.

  Таңды кожууннуң чагырга даргазы Алик Монгуш-биле ужуражылга үезинде кожууннуң чидиг айтырыгларын чугаалашканнар. Ол ышкаш Үндезин тыва культура төвүнүң артистери болгаш ажылдакчылары-биле, а тодаргайлаарга, төптүң директору Игорь Көшкендей, чап-чаа тургустунган Хөөмейниң бүгү-делегей академиязының ректору Бады-Доржу Ондар, Улустуң хөөмейжизи Андрей Монгуш, Тываның алдарлыг артизи Аян Ширижик болгаш өскелер-биле-даа аңгы ужурашкан.

  – Хөөмейжилерниң пенсия хандырылгазының дугайында белен эвес чугаа болду. Ол ышкаш кожуунга Тываның IV Камбы-Ламазы Гелек Нацык-Доржу Башкыга дужар аас-кежиктиг болдум – деп, Күрүне Думазының депутады медеглээн.

  Реклама