Депутаттың ажыл-агыйжы чорук-херээ

  0
  34

  Россия Федерациязының Күрүне Думазының депутады Мерген Ооржак Бай-Тайга кожуунга ажыл-агыйжы чорук-херек аайы-биле чораан.

  Бай-Тайгада социал албан черлеринге чедип, оларның ажыл-чорудулгазы-биле таныжып, шиитпирлээри чугула апарган чидиг айтырыгларга хамаарыштыр чугааны бо албан черлериниң болгаш кожууннуң удуртукчулары-биле чоруткан.

  Күрүне Думазының депутады кожуунда өөредилге черлеринде байдал-биле чоок танышкан. Мерген Ооржак школаларны амгы үениң өөредилге херекселдери-биле дерээнин, эге класстарның өөреникчилерин изиг чем-биле хандырылгазы дээш өске-даа ажылдарны сонуургаан.

  Бай-Тайга кожууннуң чагыргазынга Күрүне Думазының депутады албан черлериниң удуртукчу ажылдакчылары-биле түңнел ужуражыышкын үезинде кожууннуң өөредилге эргелелиниң даргазы Р.М. Донгак тус девискээрде школаларда ниити байдалды тайылбырлап, кожуун деңнелинге шиитпирлээри берге болуп турар айтырыгларже кичээнгейни угландырган. Ол дээрге школаларда столоваяларны соодукчулар, чем шыгжаар шкафтар дээн ышкаш амгы үениң бедик технологтуг кухня дериг-херекселдери-биле четчелээри, эрги оран-савада чемненир черлерниң шөлүн алгыдыр тудары, кадыкшылының байдалы-биле харык-шинээ кызыгаарлыг уругларны аргыштырарынга херек тускай автотранспорт-биле хандырылга, чайгы дыштанылга лагерьлериниң эргилээн материалдыг баазазын чаартыры дээш оон-даа өске айтырыглар.

  Бо айтырыгларны шиитпирлээринге дузаны көргүзерин Мерген Ооржак аазаан.

  Депутат Тээли суурнуң ниити билиг ортумак школазынга база чораан. Кожууннуң хоочун школазы май 7-де 85 чыл юбилейин демдеглеп эрттиреринге белеткенип турар. Школада өөредилге-кижизидилге ажылы-биле депутат Мерген Ооржак таныжып көргеш, бодунуң талазындан деткимчени көргүзерин чугаалаан.

  Реклама