Депутаттың деткикчи дузазы

  0
  2

  Тыва Республиканың Дээди Хуралының (парламентизиниң) депутады, «Ойна» алдын тывыш артелиниң даргазы Олег Дудко Тере-Хөл кожууннуң чонун Шагаа-биле байыр чедирген.

  Февраль 12-де, национал байырлалды демдеглеп турар хүнде, кожууннуң төвү Куңгуртуг суурга “Урал” маркалыг улуг чүък автомашиналарга аъш-чем барааннарының, белектерниң ээлчеглиг көъжү чедип келген. Ону депутат Олег Викторович боду баштап алгаш келген.

  Куңгуртуг суурга келгеш, губернатор төлевилелдериниң, ооң иштинде “Аныяк өг-бүлеге – кыштаг” төлевилелдиң киржикчилеринге электри-биле ажылдаар дериг-херекселди, бензогенераторну, ханызындан сордурар насосту болгаш хүн бүрүнүң амыдыралынга ажыглаар өске-даа херекселдерни белекке берген.

  Кожуун организацияларының болгаш хереглелдиг өг-бүлелерниң аразынга оон ыңай үлеп-хуваазын дээш чагырга чериниң шыгжамырында 500 килограмм далганны, хендир-үзүн болгаш малчын ажыл-агыйларга – чарба-суланы болгаш өске-даа мал чемин дүжүрген. Школа-интернатта өөреникчилер болгаш уруглар садының кижизиттирикчилери 150 чигирзиг белектерни база чимисти алганнар.

  – Бис «Ойна» алдын тывыш артелинге өөрүп четтиргенивисти илередип турар бис. Ийи чыл бурунгаар алдынчылар школага дааранылга машиналарын белекке берген, а эрткен чылын интернатты мебель-биле дерээн. Бодувустуң талавыстан школаның болгаш интернаттың бажың-балгады чылыг, чырык, а уруглар тодуг-догаа турзун дээш кызып ажылдаар бис” – деп, Куңгуртуг школазының директору Людмила Август-оол чугаалаан.

  Олег Дудко Культура бажыңынга болгаш кудумчуга эрткен Шагаа байырлалынга база киришкен. Черле ынчаш бо чылын байырлалдың мөөрей ажыл-хемчеглери хөлчок хөй болган. Оюн-тоглаа, спортчу маргылдаалар доозулган соонда, шылгарааннарны шаңнап-мактаан. Бо удаада база алдынчыларның шаңналдары хоомай эвес болган – эзерден эгелээш, янзы-бүрү хевирниң электри дериглеринге чедир. Уругларга база катап чигир-чимисти үлээн.

  Моон-даа соңгаар «Ойна» алдын тывыш артели биле муниципалитеттиң аразында кады ажылдажылга уламчылаар дээрзин чоннуң соңгуттурганы бодунуң төлээлекчилерин дамчыштыр дамчыткан.

   

   

  Реклама