Депутаттың сургуулдар-биле ужуражылгазы

  0
  1

  Бүгү-россияның “Дайынчы акы-дуңмалашкы” хөй-ниити организациязының хоочуннарының Кызыл хоорайда политехниктиг техникумунуң сургуулдары-биле ужуражылгазын Дээди Хуралдың комитет даргазы, ук хөй-ниити организациязының регион салбырының кежигүнү Юрий Кара-оол бедии-биле үнелээн. Бо ужуражылганы “Россияга бараан болуп тур мен” деп ада-чуртчу айының эрес-дидим чорук кичээлдериниң иштинге чоруткан.

  Сургуулдар Россияның шериг төөгүзүн багай эвес билирин көргүскеннер. Олар Афганистанның дугайында кыска хемчээлдиг фильмни база бараалгатканнар. Афган дайынының маадырларынга бедик үнелелди бербишаан, сургуулдар өзүп олурар салгалдың кижизидилгезинге хөй-ниити организацияларының ролюнуң, хоочуннарның террорисчи организацияларга хамаарылгазының болгаш НАТО-нуң кыжаныышкыннарының дугайында айтырыгларны салганнар.

  Бир кезек кадагааты чурттарның акшаландырыышкыны-биле чурттуң чамдык хамаатылары аныяктарның ортузунда хоралакчы ажыл-чорудулгазын күштелдирип, бузуттуг херектеринге ам-даа угаан кирбээн школа назылыг кижилерни киириштирип турарын сургуулдар улуг дүвүрел-биле демдеглээннер. Харыысалга чок бо хамаатыларның шак ындыг туружу-биле чөпшээрешпейн турарын, оларның организастап турары митингилеринге кажанда-даа киришпезин чугаалааннар.

  Ужуражылга соонда “Дайынчы акы-дуңмалашкы” организациязында эжи-биле чугаа-соот кадында Юрий Кара-оол “бистиң аныяктарывысты чеже-даа ындыг-мындыг дижип турза, ниитизи-биле олар ада-чуртунга ынак, ооң бүдүн-бүрүн чоруунуң талалакчылары болуп артып калган. Бо оолдарның кезик-чамдыызы удавас россий шеригниң хүрээлеңинге кирер. Олар Төрээн чуртунуң езулуг дайынчылары болурунга бүзүрээр мен” деп, ол ужуражылганы түңнээн.

  Реклама