Девискээр хөй-ниити бот-башкарылгазының үре-түңнелдиг ажылы

  0
  4

  Россия Федерациязының чоннары девискээр хөй-ниити бот-башкарылгазын дамчыштыр бодунуң эрге-чагыргазын боттандырып турар. Ол болза, чардынган керээлерге болгаш хамаатыларның чыыштарынга хүлээп алдынган шиитпирлерге үндезилеп, күрүне эрге-чагыргазының база тус чер бот-башкарылга органнарының кады ажылдажылгазының бир хевири болур.

  Тус черниң чурттакчы чонунуң чидиг айтырыгларын таарымчалыы-биле шиитпирлээриниң аргаларын тодарадыр сорулга-биле (Ишкин суурда ол дээрге, ижер сугнуң чедишпези) база чурттакчыларның онаанып алганы хүлээлгелерин эки тура-биле күүседири-биле 2019 чылда Сүт-Хөл кожууннуң Ишкин суурга ооң-биле чаңгыс аттыг «Ишкин» девискээр хөй-ниити бот-башкарылгазын тургускан. Ооң ажыл-чорудулгазының кол угланыышкыннарының бирээзи болза, чурттакчы чонну ижер суг-биле хандырары болган.

  Девискээрниң хөй-ниити бот-башкарылгазының киржикчилериниң чорутканы ажылдарның түңнелинде 2019 болгаш 2020 чылдарда суурга арыг суг алыр үш кудукту каккан.

  Оларның идепкейлиг киржилгези күрүнениң талазындан деткимчени алган болгаш 2020 чылдың декабрь 14-те республика комиссиязының шиитпирин ёзугаар «Ишкин» девискээр хөй-ниити бот-башкарылгазы “Республиканың эң дээре девискээр хөй-ниити бот-башкарылгазы” конкурузунуң тиилекчилериниң бирээзи болган. Оларның санында өске беш тиилекчи база бар (Мөңгүн-Тайга кожууннуң «Бай-Оваа», Өвүр кожууннуң «Хандагайты», Таңды кожууннуң «Чагытай», Бай-Тайга кожууннуң «Ээр-Хавак» девискээр хөй-ниити бот-башкарылгалары), дөгерези 60000 рубль-биле шаңнаткан.

  Амгы үеде ишкинчилер шаңналга алган акша-төгериин боттарынга ажыктыг кылдыр ажыглааннар. 2021 чылдың март 31-де Ишкин суурда ам-даа үш кудукту тургузуп, шак ынчалдыр бүдүн сумунуң девискээрин суг-биле хандырган.

  Реклама