Дипломнарны тывыскан

  0
  7
  Дипломнарны тывыскан

  Тываның күрүне университеди культура ажылдакчыларының баштайгы бөлүүн доостуруп, оларга “Улустуң уран культуразы” эртемниң дипломнарын байырлыг байдалга тывыскан. Байырлыг болуушкунга республиканың культура сайыды Алдар Тамдын киришкен.

  ТывКУ-га культура ажылдакчыларын мурнуку үеде өөредип белеткевейн турган. 2017 чылда университеттиң төөгү факультединге “Улустуң уран культуразы” эртемниң “Этнокультура төвүнүң удуртулгазы” бөлүктү ажыткан. Бо бөлүкке бот-өөредилге-биле үш чыл өөренир.

  Бо чылын ооң баштайгы доозукчулары культураның 11 ажылдакчылары дээди эртемниң дипломнарын холга алган. Олар колдуунда культура албан черлериниң ажылдакчылары, Тыва национал оркестрниң хөгжүмчүлери болгаш Тыва культура төвүнүң ажылдакчылары.

  Амгы үеде Тываның күрүне университединде культураның 51 ажылдакчылары өөренип турар. “Библиотекага информация ажыл-чорудулгазы”, “Информация хереглекчилерин библиотека информациязы-биле хандырары” эртем-билиглерни база оларның чамдыызы шиңгээдип ап турар.

  Республиканың культура ажылдакчыларының шуулганының шиитпири база Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оолдуң даалгазы-биле Тываның күрүне университеди биле республиканың Культура яамызы “Хөгжүм күүселдези” болгаш “Ыры уран чүүлүнүң” бөлүктерин университетке ажыдар талазы-биле организастыг ажылдарны чорудуп турар.

  Реклама