Доктаалда өскерилгелер

  0
  2

  е (өг-бүле) капиталын алган ада-иелерге моон соңгаар ону чурттаар оран-сава байдалын экижидеринге чарыгдаары белен апаар. Ол дугайында доктаалга РФ-тиң Чазааның Даргазы Михаил Мишустин ат салган.

  Доктаалда өскерлишкиннер Ие (өг-бүле) капиталын бажың-балгатты тудуп азы ону чаартып турар үеде ынаар угланган чарыгдалдарны дуглаарынга көрдүнген таварылгалар-биле холбашкан. Моон соңгаар Пенсия фондузунче кылдынган ажылдар актызындан сан-медээлер киирери херек чок апаар. Чер участогу болгаш ында тудуп турар бажың-балгат оларның өнчүзүнге хамааржыр дээрзиниң дугайында Росдаңзыдан ушта бижилге-ле хамаатыларга четчир апаар.

  2020 чылдың апрель 15-тен эгелеп Ие (өг-бүле) капиталынга сертификаттарны чагыг барымдаалавас чурум-биле долдуруп эгелээн – чаш уруг төрүттүнген соонда-ла документ Күрүне ачы-дузазының порталында иениң хууда кабинединге ала-чайгар чедип кээр.

  Реклама