Доктаалды хүлээп алган

  0
  1

  Тыва Республикада назылап-кыраан болгаш кадыкшылының байдалы-биле харык-шинээ кызыгаарлыг кижилерни үр үеде ажаап-карактаар система дугайында чурумну бадылаан.

  Тываның Чазаа хамаатыларга социал деткимче көргүзер күрүне программаларын боттандырары-биле, республикада назылап-кыраан хамаатыларны база инвалид кижилерни үр үеде ажаап-карактаар система дугайында доктаалды хүлээп алган.

  Ук системаны доктаамал дуза база үр үеде ажаалда ачы-дузазынга херек хамаатыларны хандырар сорулга-биле тургускан. Ынаар ТР-ниң Күш-ажыл болгаш социал политика яамызы, Кадык камгалал яамызы, өнчү хамаарылгазы чокка шупту эмнелге организациялары, чурттакчы чоннуң социал хандырылга болгаш социал камгалал организациялары хаара туттунар.

  Яамылар салдынган сорулгаларын чедип алыр дээш, албан черлериниң аразынга кады ажылдажылганың арга-хевирлерин сайзыраңгайжыдып, ачы-дуза чедирилгезиниң таарымчалыг аргаларын тодарадып, ол хамаатыларны өг-бүлеге ажаап-карактаарынга деткимчени көргүзер.

  «Аарып-аржып, азы берттинип-кемдээнинден ийикпе, азы назылап-кыраан азы кадыкшылының байдалы-биле харык-шинээ кызыгаарлыг болганындан, амыдыралдың кол хереглелдерин боттары бүрүнү-биле хандырып шыдавас, шимчей албас апарган болгаш, кыдыындан деткимче-дузага хереглелдиг кижилерни социал, эмчи ачы-дузаларны база өг-бүлеге доктаамал хайгаарал чорудар элээн хемчеглерни ында киирген» – деп, республиканың Күш-ажыл болгаш социал политика яамызы тайылбырлаан.

  Хамаатыларга эмчи болгаш социал угланыышкынныг деткимче хемчеглеринде шинчилге, эмнээшкин, келдередилге болгаш психологтуг деткиишкин, ажаап-карактаары кирип турар. Ол социал хандырылганы бажыңынга азы стационаржыткан таарымчалыг, чаңчыкканы черге чедирер. Эмнээшкин-келдередилге хемчеглериниң планын доктаамал дуза хереглээр кижиниң чурттап турар черинде улуг кижилерге бирги эмчи-санитар дузазының эмнелге организациязы боттандырар.

  Тывада «Көжүп чоруур бригада», «Чанынга олурар кижи ачы-дузазы», «Назылаан кижини азыраар өг-бүле», «Ажаап-карактаарының школазы», «Кады карактажып чурттаары» дээн ышкаш, стационар черлерни солуптар болгаш үр үеде ажаалда-хайгааралды чорудар арга-хевирлерни ажыглаар.

  Системаны үш чадада боттандырар. 2021 чылда, бирги чадазында – Кызыл, Таңды кожууннарга база Кызыл хоорайга ол ажылдап эгелээр. Улуг-Хем, Чөөн-Хемчик, Барыын-Хемчик, Сүт-Хөл, Чеди-Хөл, Каа-Хем база Бии-Хем кожууннарга 2022 чылда ийиги чаданы боттандырар. А 2023 чылда, үшкү төнчү чадазынче Бай-Тайга, Мөңгүн-Тайга, Өвүр, Тес-Хем, Тожу, Тере-Хөл, Чаа-Хөл, Эрзин кожууннар база Ак-Довурак хоорай кирген.

  Реклама