Доктаамал хайгааралда

  0
  2
  Доктаамал хайгааралда

  Автомобиль оруктарында транспорттуң үзүктел чок аргыжылгазын болгаш орук шимчээшкининиң айыыл чок чоруун хандырар ажылдар план езугаар чоруп турарын республиканың Орук-транспорт комплекизиниң яамызы дыңнаткан.

  Бо хүннүү-биле алыр болза, орук ажыл-агый организацияларының тускай техниказы 100 хуу белен (141 санныг), булактаан чайынды суунга удур 17702 тонна материалдарны белеткээн. 18 орук организацияларының 15-жи 87 орукчулар-биле база 38 санныг техникалыг регион оруктарында ажылдап турар.

  Федералдыг орукта 70 орукчулар, 37 санныг хар аштаар техника хаара туттунган. Хондур-хүндезир ажылдаар ажылчыннар база бар. Он бир вахта суурларын бирги дуза чедирилгезиниң херек чүүлдери-биле хандырган, аңаа чыннып, автотранспортун септеп, аштанып-чемненип болур.

  Тус черлерге хамааржыр оруктарда база малчын коданнарже баар оруктарны эки байдалга тургузар дээш орук организациялары-биле муниципалдыг керээлерни чарган.

  Орук-тудуг организациялары чайындыга алзып болур орук участоктарын доктаамал хайгааралда алган. Арттар кырын база дош кежиглерни яамы хынап турар.

  Реклама