Долу хааглыг ажылдыг бүдүрүлге

  0
  0

  Конкурс шилилгезинге үндезилеп, Тываның социал-экономиктиг хөгжүлдезининиң амы-хууда программаның субсидиязының алыкчызы кылдыр «Верба» кызыгаарлыг харыысалгалыг ниитилелди тодарадып, «Долу хааглыг ажылдыг арга-арыг болбаазырадыр бүдүрүлгени организастаары” хемчегни боттандырары-биле ооң-биле дугуржулганы чарган.

  Бо хүннерде «Верба» КХН дараазында ажыл-хемчеглерни кылып чоруткан:
  — Форвадер PONSSE ELEPHANT, Харвестер PONSSE Bear, КАМАЗ 65221-53 деп тускайжыттынган техниканы садып алган;
  -бүдүрүлге цегиниң белеткелин эгелээн (оран-саваның чырыын кошкан; цехтиң иштики чаартылгазын болгаш кырыкы шывыгның эптээшкинин дооскан);
  — 15 доктаамал база 30 түр үениң ажылчын туруштарын тургускан;
  — төлевилелче 70,0 сая рубль ажыг хууда инвестицияларны киирген.

  Инвестиция төлевилелиниң боттандырылгазын Тываның үш аңгы девискээринде чорудуп турар: Тожу кожуунда (ыяш белеткели), Мөөн артында белеткээн продукцияны мөөңнээр бааза, ол ышкаш Кызыл хоорайда ыяш болбаазырадылгазы.

  «Верба» КХН доктаадып тургускан күчүлерже 2022 чылдың апрельде кирер деп турар. Ооң инвесторунуң чугаазындан алырга, боттуң белеткеп алганы ыяжы ыяш хирээлээриниң хереглелдерин хандырып шыдавас, ынчап келирге, ооң белеткели-биле катай ону садып алыр апаар.

  Арга-арыг үлетпүрүнүң бүдүрүлгези хөреңгилер саарылдазының болгаш үндүрүг төлевириниң кезээнге Тыва Республиканың ортумак бүдүрүлгелериниң санынче кирер. Төлевилелдиң боттанылгазы Тываның үлетпүрүнүң харылзашкак адырларынга чаа ажылчын туруштарны тургузар болгаш кадагалап арттырар арганы бээр.

  Реклама