ДОШ ОРУУ АЖЫТТЫНГАН

  0
  2

  Улуг-Хем кожууннуң чагырга даргазының декабрь 6-да үндүргени 557 дугаарлыг Айтыышкыны-биле Эйлиг-Хем суурже дош оруун декабрь 7-ден эгелеп ажыдар талазы-биле чөпшээрелди берген.
  Дош кежигниң хыналдазын чорудары-биле тургустунган комиссия кежигүннери: «Тываавтоорук» албан чериниң техниктиг хыналда чорудар килдизиниң даргазының оралакчызы М.Ш.Булугун, кожуунда биче хемчээлдиг суднолар инспекциязының улуг инспектору А.У.Хаян, КАИ албанының инспектору, полицияның улуг лейтенантызы М.С.Сат, Улуг-Хем кожуун чагыргазында онза байдалдар талазы-биле харыысалгалыг специалист Б.С.Даспанчик доштун кылынын, кежигни кылган шынарын, орук шимчээшкин демдектерин тургусканын хынап көрген. Дош кежигниң ийи талазынга 20 хире черни үттеп, доштуң кылынын хынаан. Эриктен 3 метр хире черде доштун кылыны 35 см, арткан черлерде 60-80 см. кылын бооп турар. Комиссия чогуур хыналданы чоруткаш, Улуг-Хемни кежир дош оруун амдыызында 5 тонна чедир чуък сөөртүүр автомашиналар эртип болур деп чөпшээрелди берген.
  «Улуг-Хем» солуннуң медээлеринден.

  Реклама