Дружба 3/7 каът бажыңның чурттакчыларын өскээр көжүрер

  0
  1

  Тываның Баштыңы Владислав Ховалыг-биле дорт эфирге, Кызыл хоорайда 2014 чылда туттунган Дружба 3/7 дугаарлыг каът бажың тудуг талазы-биле хөй санныг чурум хажыдыышкыннарлыг болганын ооң чурттакчылары дыңнадып, хомудалын илереткен. Ооң түңнелинде, улуг-бичии кижилер ыжык аарыглары, рак болгаш хан-дамыр аарып хоочурап турар. Каш чыл улаштыр судтажып келген соонда, 2017 чылда бо бажың шынап-ла чурттаар аргажок, аварийлиг деп шиитпирни Суд үндүрген.

  Бо айтырыгга хамаарыштыр Владислав Ховалыг мындыг харыыны берген:

  «Бо бажың хоралыг тудуг материалдары-биле кылдынган болганда ооң чурттакчыларын өскээр көжүрери черле чөптүг. Ынчалза-даа 2025-2030 чылдарда «Хамаатыларны аварийлиг болгаш эргижирээн бажыңнардан көжүрери» федералдыг программаның ийиги чадазында көжүрер апаар бис. Ол ышкаш, чооку үеде Кызылдың мэриязынга Дружба 3/7 дугаарлыг каът бажыңның чурттакчыларын түр када чурттаар оран-сава-биле хандырар айтырыгны шиитпирлээр даалганы бээр мен».

  Реклама