Дугуржулга чедип алдынган

  0
  16
  Дугуржулга чедип алдынган
  Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оолдуң эгелээшкини-биле “Черлик кат-чимисти болбаазырадырының талазы-биле комплексти организастаары” төлевилелдиң иштинге регионнуң Күш-ажыл болгаш социал политика яамызы республиканың социал-экономиктиг хөгжүлдезиниң амы-хууда программазының кызыгаары-биле «Вавиол» КХН-биле дугуржулганы чарган.

  Сайыт Сайдаш Монгуш биле ук албан черинде чонну ажылга хаара тударынга деткимче көргүзер килдистиң начальниги Александр Монгуш сайгарлыкчы Виктор Туневтуң удуртуп турары бүдүрүлгеге барып чорааннар.

  Сайдаш Викторович биле Виктор Николаевич дораан-на чугааның темазының хыын тып, кайы-даа таланың эрге-ажыктарынга чогумчалыг дугуржулгага келгеннер. Күш-ажыл болгаш социал политика яамызының сорулгазы – төлевилелдиң иштинге муңдан эвээш эвес көдээниң чурттакчыларын (кат чыыкчыларын) бүдүрүлгеге хаара тудары. А «Вавиол» КХН-ниң сонуургалы – бүдүрүлгениң ажылын чогумчудуп, иштики болгаш республикадан дашкаар рынокка турум ажылдап эгелээри.

  Ам безин бүдүрүлгеде 20 кижи бар, оон улам ниити күжениишкин-биле ам-даа 25 кижини Кызыл хоорайның девискээринде бүдүрүлге черлеринге ажылдадыр планныг. Тываның Күш-ажыл болгаш социал политика яамызының чонну ажылга хаара тудар албаны 10 кижиниң профессионал өөредилгезин бодунга хүлээнип ап турар.

  2020 чылда «Вавиол» КХН Бии-Хем, Эрзин кожууннарга база Сарыг-Сеп суурга үш садыг черлиг турган. Бо чылын ону калбартып, алды садыг черин ажыдары көрдүнүп турар.

  Ындыг рынок тургустунуп келзин дээр болза, эргежок чугула таарымчалыг байдалдарны тургузуп, күш-ажыл рыногунуң механизмнерин ажылдадып киирип, чурттакчы чонга черлик кат-чимис чыылдазын доктаамал үндезинге чорудар чаңчылды хевирлээри болур деп түңнелге ийи тала келген. Чайгы үеде – көк-каттың болгаш киш-кулааның чыылдазы, кыжын – чыжыргананың.
  Реклама