Дугуржулгага ат салган

  0
  14

  Тываның Хөй-ниити палатазынга соңгулда чорудулгазының арткан киржикчилери – Тываның журналистер эвилели, Дайынның, күш-ажылдың, чепсектиг күштерниң болгаш эрге-хоойлу камгалаар органнарының хоочуннар эвилелиниң регионалдыг салбыры бо чылын болуп эртер соңгулдаларга хамаатыларның соңгулда эргелериниң сагылгазынга хөй-ниити хайгааралын боттандырып турда хамаарылга чок хайгааракчыларны белеткээриниң дугайында дугуржулгага ат салган.

  “Тываның эр улузунуң эвилели”, Ниити-россияның “Дайынчы акы-дуңмалашкы”, “Россияның херээженнер чөвүлели” организацияларының регион салбырлары, Россияның юристериниң Тывада каттыжыыышкыны мооң мурнунда-ла ындыг чергелиг дугуржулгага ат салган турганнар.

  Федералдыг хоойлужудулгага дүүштүр кандидаттарның даңзызын бүрүткеткен политиктиг партия бүрүзү, хамаарышкан чаңгыс мандаттыг соңгулда округунга бүрүткеткен кандидат бүрүзү, а ол ышкаш хөй-ниити хайгааралының субъектилери хайгааракчыларны томуйлаар эргелиг. Ынчаарда, 2014 чылдың июль 21-де хүлээп алдынган “Россия Федерациязынга хөй-ниити хайгааралының үндезиннериниң дугайында” N 212 федералдыг хоойлунуң 9 чүүлүнүң 1 кезээниң 2 пунктузунда айыттынган хөй-ниити хайгааралының субъектилерин Россия Федерациязының хамаарышкан субъектизиниң девискээринде турар соңгулда комиссиялары томуйлаар.

  Реклама