Дузалажыр ужурлуг бис

  0
  0

  Ярослав областың Ростов Великий хоорайда шериг кезээнде албан-хүлээлгезин эрттирип турар тыва оолдарны, олар “Шойгу” фамилиялыг болгаш өске нациялыг дээш, кызагдап турарының дугайында “Шойгу” деп фамилиялыг солдаттың социал четкилерниң бирээзинге дыңнадыы улуг шуугаазынны үндүрген.

  Ол дыңнадыгны хынаар, бир эвес ындыг чүүл ук шериг кезээнде ылап-ла болуп турар болза, тыва оолдарга дузалаар даалганы Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол республиканың Хөй-ниити палатазының даргазы Анатолий Дамба-Хуурак биле хөй-ниитиниң айыыл чок чорук сайыды Виктор Хүлерге берген. Олар тыва оолдарның албан-хүлээлгезин эрттирип турары шериг кезээнге баргаш, “Шойгу” фамилиялыг мен дээн солдаттың социал четкилерге дыңнадыын сайгарып ажылдаан. Оларның-биле кады ол солдаттың авазы биле таныжы уруг база кады чорааннар.

  Бөгүнгү аппарат хуралынга шериг кезээнге сайгарылга дугайында Анатолий Дамба-Хуурак биле Виктор Хүлер олар дыңнаткан.
  Тыва оолдарның дөртү Ростов Великий хоорайда шериг кезээнге албан-хүлээлгезин бо болуушкуннуң мурнунда-ла эрттирип турган. Оларга хамаарыштыр кандыг-даа кызагдаашкын болбаан. “Шойгу” фамилиялыг мен деп социал четкилерже үнген солдат бо шериг кезээнге эрткен чылдың ноябрь 24-те келген. Ооң аажы-чаңында турамык, командирлерниң дужаалдарын күүседиксевес чүүл баштайгы 5 хонуктарда-ла көстү берген. Ынчангаш шериг корум-чурумун сагывааны дээш, Кууларга устав ёзугаар элээн каш кеземчени онааган. Тыва солдаттың фамилиязы Шойгу эвес, а Куулар болган.

  Куулар-биле ооң авазы болгаш таныжы уруг аңгы ужуражып чугаалашканнар. Оларның-биле ужуражылга соонда болгаш Кууларның шериг херээн канчаар эрттирип турарынга хамаарыштыр сайгарылга соонда, ук шериг кезээнге албан-хүлээлгезин улаштыр эрттирер дээн шиитпирин солдат илереткен.

  Тыва оолдарның албан-хүлээлгезин эрттирип турары шериг кезээнде чамдык офицерлерге хамаарыштыр сайгарылганы чорудар. Оларның бирээзи эзирик турганы дээш, кеземче херээн оттурган.

  Амыдырал-чуртталганың нарын оруунче чаа-ла үнген, арга-дуржулга чок оолдуң социал четкилерге дыңнадыынга хамаарыштыр хоозун шуугаазынны моон соңгаар хөөтпейн, Куулар ышкаш аныяктарга дузалажыр ужурлуг бис деп Шолбан Кара-оол демдеглээн.

  #Тывачазак #Аппаратхуралы #Хөй_ниитипалатазы #Хөй_ниитиниңайыылчокчорукяамызы #Шеригалбан_хүлээлге #ТМГмедээлер #Тыва #Тывамедээ #Тывадыл #Тывамедиагрупп #Тува #Tuva #TMG #TMGNEWS #Tuvanes

  Реклама