Дыңнадыгны канчаар киирерил?

  0
  4

  Тываның Информатизация болгаш харылзаа яамызы хамаатыларның киирген дыңнадыглары-биле хүннүң-не ажылдап турар.

  Хамаатыларның кандыг-бир чүүлге хамаарыштыр дыңнадыын 8(39422)2-58-04 ажыл телефонун, ол ышкаш «minsvyaz@rtyva.ru» электроннуг почта таварыштыр хүлээп ап турар.

  Ооң аңгыда видеохарылзааны «Zoom» капсырылга таварыштыр кожарда, дараазында үш бөдүүн базымны кылыр:

  — Харылзаа яамызының ажыл телефонунче долгаар;
  — бодун таныштырар;
  — айтырыының кол ужур-утказын кысказы-биле чугаалаар.
  Яамы ооң соонда видеохарылзааже үнер ай-хүнүн, шак-үезин айтып бээр.

  Харылзаа яамызынче дыңнадыгларны Күрүне ачы-дузазының чаңгыс аай порталын таварыштыр база чорудуп турар.

  2020 чылдың төнчүзүнде Тывада «Чон-биле удур-дедир харылзааның шөлчүгежи» деп система Күрүне ачы-дузазының порталында ажылдап эгелээн. Бо шөлчүгештиң дузазы-биле регионалдыг болгаш муниципалдыг эрге-чагырга органнарынга дыңнадыгларны берип болур.
  «Госуслуги. Жалобы» деп капсырылганы мобильдиг телефонга кииртип алгаш, дараазында айтыышкыннарны кылыр:
  1. Күрүне ачы-дузазының порталында хууда кабинедин ажыдып алыр;
  2. Дыңнадыынга айтырыгның кол ужур-утказын электроннуг хевирге бижиир.

  Тыва Республиканың Информатизация болгаш харылзаа яамызы дыңнадыгларны социал четкилерде база хүлээп ап турар:
  — «ВКонтакте» – https://vk.com/minsvyazrt
  — «Инстаграм» – https://www.instagram.com/minsvyaz.tyva/
  — «Фейсбук» – https://www.facebook.com/minsvyazrt

  Силерге эптиг болгаш таарымчалыг арга-биле айтырыгны, дилегни, дыңнадыгны киирип болур силер.
  Информатизация болгаш харылзаа яамызының ажылдакчылары 12 шак дургузунда харыылап бээр.


  Реклама