Дыттыг-Ойга малчыннар байырлаан

  0
  1

  Чөөн чүк календары-биле чаа Инек чылдың баштайгы хүнүн боттарының аалдарынга, мал-маганының чанынга уткуур, агын-көгүн ээлеп чоруур чер-чуртунга өргүүр, оран-тандызынга чалбарыыр дээш, Шагаа байырлалын малчыннар баш бурунгаар эрттирип турар.

  Барыын-Хемчик кожууннуң Ак сумузунуң Дулаан-Караның Дыттыг-Ойда Виктор Ооржактың өдээнге малчыннар Шагааны байырлап эрттирген.
  Малчыннарының Шагаазы кончуг солун эртип, ыры-шоор чаңгыланып, оюн-тоглаа хайныгып, адаан-мөөрей ачыр-дачыр турган.

  Тыва хүреш чок эртер найыр-байыр Тывада бар эвес. Харлыг кыжын хартыганың кашпагайы-биле хүрешкен мөге малчыннарның сегиржип алыышкыннары изиг-изиг болган. Хөнделең чурттуг Оттук Моңгуш шүглүп үнгеш, электрилиг мотор-биле шаңнаткан. Дөң-Терезинниң мөгези Айрат Ооржак үжүүрлешкен (шаңналы телевизор), Таңды кожууннуң мөгези Датый-оол Күдерек үжүүр хунаашкан (шаңналы 5000 рубль).

  Маргылдааның деткикчизи, Барыын-Хемчик кожууннуң улуг мал эмчизи маргылдааның эң аныяк киржикчизи мөге Сайдаш Моңгушка 2000 рубльди шаңнал кылдыр тывыскан.

  Малчын кижиниң ажыл-ишке бүзүрелдиг эжи ооң аъды-ла болгай. Ынчангаш улуг болгаш аныяк, ол ышкаш эзерлиг аъттар чарыжын база эрттирген. Улуг аъттар чарыжынга Барлыктан Владимир Бойдунуң, аныяк аъттар чарыжынга Дөң-Терезинден Алдын-Херел Ооржактың, эзерлиг аъттар чарыжынга Кызыл кожууннуң Элегес-Аксындан Чалым Ооржактың аъттары мурнап келгеннер. 1-ги, 2-ги болгаш 3-кү кылдыр сүрүштүр келген чүгүрүк аъттарның ээлерин богбалар, эзерлер болгаш хойлар-биле шаңнаан.

  Шагаага келген малчыннар аът шалбадап, кажыктап, алгы ырадыр октап, кожамыктап ырлажып, ойнап-хөглээннер. Оюн-тоглаага тиилээн, идепкейлиг киришкеннерге белектер тыпсып, шаңнап мактаан.

   

  Реклама