Эң эки улусчу эгелээшкиннерни шилип эгелээн

  0
  2

  Республикада 2021 чылды – Улусчу эгелээшкиннер чылы кылдыр чарлаан. Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оолдуң даалгазы-биле, регионнуң Экономика яамызы тергиин дээн 10 улусчу эгелээшкиннерни боттандырарынга республика бюджединден субсидия бээр чурумну ажылдап кылган.

  Баштай муниципалдыг деңнелге, оон республика чадазынга улусчу эгелээшкиннерни шилиир. Тываның муниципалдыг тургузугларынга улусчу эгелээшкиннерниң санал-оналын 2021 чылдың февраль 18-тен эгелеп чыыр. А республиканың конкурс комиссиязы 2021 чылдың март 25-те тергиин дирткен 10 улусчу эгелээшкинни түңнеп үндүрер.

  Онза дирткен эгелээшкиннерниң шилиттинеринге кол негелделер бо болур: улусчу эгелээшкинни чон ортузунга калбаа-биле сайгарып чугаалашканы; улусчу эгелээшкинни боттандырганындан ооң ачы-дузазын алыр чоннуң үлүг-хуузу; улусчу эгелээшкинни боттандырарынче бюджеттен дашкаар хаара туткан акша-хөреңгиниң хемчээли.

  2,4 сая рубль түңнүг бюджет акша-хөреңгизин-не бир улусчу эгелээшкинни боттандырарынче угландырар. Субсидия бээриниң негелдези езугаар, улусчу эгелээшкинниң бот-идепкейжилери бүдүрүлге угланыышкынныг төлевилел боттандырар деп турар болза, боттарындан 400 муң рубльди киириштирер ужурлуг. Чижээ, туризмни сайзырадыр, бүдүрүлге база ачы-дуза чедирилгезиниң хемчээлин улгаттырар дээш бүдүрүлге шөлдерин эде дерип-чепсеглээринче, чаартырынче угланган төлевилелдер болуп болур.

  А бир эвес эгелекчи төлевилел социал угланыышкынныг болза (этноковоркинг, ойнаар шөлдер организастаары, аржааннар аштап-арыглап, чаагайжыдары дээш, оон-даа өске), төлевилелдиң эгелекчизи 200 муң рульди кады акшаландырары көрдүнген.

  Улусчу эгелээшкиннер боттанылгазы-биле, чурттакчылыг черлерниң социал-экономиктиг хөгжүлде айтырыгларын шиитпирлээринге чонну хаара тудуп, бодунуң күш-ажылы дээш харыысалганы бедидерин чедип алыры көрдүнген.

  Реклама