Эң-не боттуг хевир – сугже шилчиткен бойдус газы-биле хандырылга

  0
  15

  Бөгүн Тываның одаар чүүл болгаш энергетика сайыды Роман Кажин-оол республика Баштыңының албан-хүлээлгелерин түр када күүседип турар Владислав Ховалыг-биле ужурашкан, ооң үезинде одалга-энергетика комплекизиниң адырында эң чугула айтырыгларны сайгарып чугаалашканнар. Тодаргайлаарга:

  Энергияның чедишпезиниң талазы-биле;
  Сугже шилчиткен бойдус газы-биле Кызыл хоорайны газчыдарының айтырыы;
  Кызыл хоорайның чылыг-биле хандырылгазының схемазын барымдаалап, оң талакы эрикте болгаш Вавилин ээтпээнде хереглекчилерни чылыг-биле хандырары;
  “Тываның даг-руда компаниязы” КХН-ниң хөмүр-даш тывыжының хемчээлдерин, ооң иштинде хөмүрнү республикадан дашкаар үндүр сөөртүрүнүң хемчээлдерин улгаттырарының талазы-биле.

  – Газчыдылганың талазын алырга, Тывада газ дамчыдыкчыларның сайзыраңгай системазы чок болгаш Россияның газ хандырылгазының чаңгыс аай системазынга коштунмаан. Республикада хереглекчилерниң газка хереглелин сугже шилчиткен бойдус газы-биле боттандырып турар. Ону чүгле автомобиль хөлгези-биле дажып, сөөртүп турар болгаш ооң түңнелинде продукцияның төнчү өртек-үнези көскүзү-биле улгадып турар.

  Кызылдың 39 хөй картиралыг бажыңын төпчүткен газ-биле хандырып, республиканы сугже шилчиткен бойдус газы-биле хандырып турар кара чаңгыс организация найысылалдың «Енисей» МУБ ол болур. Бөгүн республиканың газчыдылгазын хөгжүдериниң кара чаңгыс хевири болза, сугже шилчиткен бойдус газы угланыышкынны ажыглаары болур.
  Сугже шилчиткен бойдус газын үр үеде шыгжап, харын-даа ону курлавырлап ап болур. Хереглекчиге чедирериниң бетинде ону баштайгы газ хевиринче регазификация терминалдарынга киирер. Ооң соонда ону газ дамчыдыкчыларын дамчыштыр чорудар. Хөгжүлдениң бо хевирин боттандырып турда албан сагыыр негелде – бүдүрүкчүден шыгжамырга база регазификация черинге чедир газты сөөртүр саваны (криогенниг цистернаны) садып алыры болур. Газ сөөртүр машина-саваның баш буруңгааргы ортумак өртээ 16 сая рубль болур.

  Бистиң республиканы газчыдарының база бир хевири «Сибирьниң күжү-2» төлевилел болуп турар, ында Чөөн Сибирьниң регионнарын газ-биле хандырырын көрүп турар. Ук төлевилелдиң газчыдылга схемазы – Красноярск край – Тыва Республика – Иркутск облазы – Бурят Республика – Забайкалье крайы. Бо ийи хевирниң эң-не боттуг хевири – республиканы сугже шилчиткен бойдус газы-биле хандырары болур. А ийигизин даартагының хевири кылдыр көрүп турар.

  Энергия чедишпезиниң талазын ап көөр болза, Тывага хамаарыштыр берип болур эң бедик күчү 214 мВт болуп турар. Чогум-на бо үе-чадада бистиң республиканың социал-экономиктиг хөгжүлдезин саададып турар кол чылдагаан – энергияның чедишпези болур.

  Бо айтырыгны үзе шиитпирлээр дизе, «Росчеткилер» Хөйнүң акционерлиг ниитилелиниң 2022-2023 чылдарда инвестиция программазынче дараазында ажыл-хемчеглерни киирер:
  — «Шушенская-опорная – Туран – Мерген – Кызылская» аразының 220 кВ күчүлүг бедик вольтулуг шугумунуң ийиги ээлчээн тудар;
  — «Южная» дузалал станцияны чаартыр;
  — «Западная 2» дузалал станцияны тудар.
  Оон аңгыда 220 кВ күчүлүг «Кызылская» дузалал станциязын чаартыры эргежок чугула – деп одаар чүүл болгаш энергетика сайыды Роман Кажин-оол соцчеткилерде бодунуң арынында медеглээн.

  Реклама