Эң-не кол чүүл – боттандырып болур

  0
  0

  ТР-ниң Дээди Хуралының энергетика, тудуг, транспорт болгаш чуртталга-коммунал ажыл-агыйы комитединиң даргазы Юрий Ооржак Тываның Баштыңының аппарат хуралынга тудуг ажыл-агыйы республикада адырларның эң-не колу болуп турарын, ооң хөгжүлдези ажыл-чорудулганың өске-даа адырларын кожунчактаар дээрзин демдеглээн.

  – 2021 чылда Тывага демир-бетон кылыгларының, арга-арыг болбаазырадыр бүдүрүлгелер ажылдап эгелээр. Чаңгыс бо безин 2 муң ажыг чаа ажылчын турушту магадылаар.

  Үлетпүр болгаш агроүлетпүр парктарының тудуу сайгарлыкчы ажыл-чорудулгазын сайзырадырынга, экологтуг арыг бараан-биле инвесторларны хаара тударынга делгем арга-шинекти берип турар.

  “Эзирлерниң уязы” болгаш “Сорунза” губернатор төлевилели уламчылаар, ооң иштинге 15 спорт залын болгаш 7 Культура бажыңын тудар. Мээң төрүттүнгеним Барыын-Хемчик кожуунга республиканың акша-хөреңгизиниң күсели-биле “Ак” деп доктаамал ажылдыг постунуң тудуу эгелээр. Салдынган сорулгаларның хемчээли улуг, ынчалза-даа эң-не кол чүүл – оларны боттандырып болур “ – деп, депутат чугаалаан.

  Реклама