Эде санаарын саналдаан

  0
  23

  Бии-Хем кожууннуң төвү Туран хоорайның тургузуунче кирип турар Шивилиг, Билелиг болгаш Найырал арбаннарның чурттакчыларының болгаш ТР-ниң Дээди Хуралының Бии-Хем кожуундан депутады А.К. Моңгуштуң дилээ-биле электри энергиязының өртээн өйлээриниң болгаш хемчээлин доктаадырының хоойлу документилерин Тываның Юстиции яамызы сайгарып көргеш, бо үш арбанда электри өртээниң хемчээлин доктаатканының үндезилиин хынаар дугайында билдириишкинни республиканың прокурорунуң адынга киирген.

  Прокурор хыналдаларының түңнелинде Шивилиг, Билелиг болгаш Найырал арбаннарда электри энергиязының өртээниң хемчээлин ону эвээжедир хууну санавайн, «Тываэнергосбыт» акционерлиг ниитилел доктаатканы илерээн.

  “Тыва Республиканың административтиг тургузуунуң дугайында” Тыва Республиканың Конститустуг хоойлузу ёзугаар арбанның хоорай азы көдээ чурттакчылыг черге хамааржырындан хамаарылга чокка ооң эрге-байдалын көдээ чурттакчылыг чер деп тодараткан.

  Республиканың прокурорунуң негелдези-биле Бии-Хем кожууннуң Шивилиг, Билелиг болгаш Найырал арбаннарның чурттакчыларының 2019 чылдың январь айдан 2021 чылдың февраль айга чедир ажыглаан электри энергиязының өртээниң хемчээлин шын эде санаар дугайында дыңнадыгны «Тываэнергосбыт» акционерлиг ниитилелдиң удуртулгазынче республиканың прокурорунуң негелдези-биле чоруткан.

  Шивилиг, Билелиг болгаш Найырал арбаннарга электри энергиязының өртээн санаанында хажыдыышкыннарны чайладыр дугайында дыңнадыгны «Тываэнергосбыт» акционерлиг ниитилелдиң удуртулгазынче Бии-Хем кожууннуң прокурору база чоруткан.

  Республиканың прокурорунуң негелдезиниң күүселдезин хыналдага алыр сорулга-биле электри энергиязының өртектерин бадылап турар рсепубликаның тарифтер талазы-биле албанынче республиканың юстиция сайыды Буян Ховалыг чогуур дыңнадыгны база чоруткан.

  Бии-Хем кожуунга чоруткан хыналда ышкаш хыналдаларны Кызыл болгаш Чөөн-Хемчик кожууннарга чорударын республиканың юстиция сайыды саналдаан. Чүге дээрге Чадаана хоорайның тургузуунче Кирсарай арбан, Каа-Хем суурнуң тургузуунче Үш-Белдир арбан кирип турар.

  Реклама