Эки ажыл – шаңнал-мактал

  0
  3

  Улуг-Хем кожууннуң төвү Шагаан-Арыг хоорайның чурттакчыларының болгаш албан черлериниң ажылдакчыларының чамдыызы чурттап турар хоорайын боктап аштап арыглаар дээш, субботникче үнгеннер.

  «Целлофан биле Кола» операцияга Шагаан-Арыгның школаларының өөреникчилери кончуг идепкейлиг киришкеннер. 130 оолдар, уруглар болгаш оларның башкылары ниити деңзизи 650 килограмм ажыг целлофанны болгаш чук шилдерни чыгган. Целлофан биле чуктуң деңзизиниң чиигин ап көөр болза, дыка хөйнү школачылар чыгган.

  Кайы класстың өөреникчилери эң хөй целлофанны болгаш чук шилдерни чыгганын санап көөрге, Шагаан-Арыг хоорайның № 2 ниити билиг ортумак школазының 6 «а» клазының өөреникчилери эң хөйнү чыгган болган – 244,7 килограмм. Ол-ла Шагаан-Арыг школаның 8 «а» биле 8 «г» класстарның өөреникчилери 201, 8 килограм целлофанны болгаш чук шилдерни чыгган.

  Бо класстарның өөреникчилеринге мактал бижиктерни болгаш акша шаңналдарын тывыскан.

  Чурттап турары хоорайын боктан аштаар субботникке кончуг идепкейлиг киришкен класстарның өөреникчилеринге чигирзиг шаңналдарны тудускаш, бассейнге халас эштиринче чалаан.

  «Рубин» муниципалдыг албан чериниң ажылдакчылары организацияның административтиг бажыңының чоок кавызын боктан аштаан.
  Дружба кудумчуда № 59″а» чаагайжыды туткан хөй квартиралыг бажыңның чурттакчыларының чамдыызы бажыңын долгандыр бокту аштап каапкан.

  Бок аштаар талазы-биле субботник эрттирер дугайында Улуг-Хем кожуун болгаш Шагаан-Арыг хоорай чагыргаларның кыйгырыы болгаш айтыышкыннары турбуже, кожуун төвүнүң организацияларының чамдыызының удуртукчулары болгаш ажылдакчылары хоорайны боктан аштаар хөй-ниити ажылга бо удаада киришпээннер. Шагаан-Арыг хоорайны боктан аштаар субботниктер ам-даа уламчылаар.

  Реклама