“Эки” деп үнелээн

  0
  0

  2020 чылда кылып чоруткан ажылдарының дугайында кожууннуң чурттакчы чонунуң мурнунга Сүт-Хөл кожууннуң чагыргазының отчеттуг хуралы Суг-Аксы суурга болуп эрткен.

  Чон мурнунга отчеттуг хуралды организастап эрттирер талазы-биле ажылчын бөлүктү Сүт-Хөл кожууннуң администрациязының даргазы Таймир Сарыглар, Төлээлекчилер хуралының даргазы Андрей Хертек, Суг-Аксы сумунуң Төлээлекчилер хуралының даргазы Якир Ондар болгаш Тываның Баштыңы-Чазааның Даргазының Сүт-Хөл кожуунда бүрүн эргелиг төлээзи Хеймер-оол Ондар олар баштаан.

  Эрткен 2020 чылда кожууннуң чагыргазының кылып чоруткан ажылын болгаш ооң түңнелдерин хуралга чыылган чурттакчы чонга таныштырган. Илеткелчилерниң дыңнадыгларындан Сүт-Хөл кожууннуң көдээ ажыл-агый, тудуг, кадык камгалал, өөредилге болгаш культура, социал политика дээш өске-даа адырларында кылдынган ажылдарны элээн тодаргайы-биле хуралга чыылганнар билип алган.

  2020 чылда кылган ажылының дугайында кожууннуң чагыргазының отчедунуң сайгарылгазы элээн чидиг болган. Кожуун чагыргазының боттандырып чоруткан эки ажыл-херектерин сөс алган эштер демдеглевишаан, амгы үеде нарын болуп турар айтырыгларны оюп эртпээннер.

  Кожуун төвү улуг суур Суг-Аксында хеп чуур чер болгаш чунар-бажың комплекизин катап тургузарын, суурлар аразында болгаш малчын чайлаглар, кыштагларже көвүрүглерни септээриниң, суурларның кудумчуларын сайгылгааннар-биле чырыдарын, мал оору-биле демиселди улам күштелдирерин кожуун чагыргазының отчедунуң сайгарылгазынга киришкен кижилер көдүрүп турганнар. Эң ылаңгыя кожууннуң төп эмнелгезинде хирург эмчи чогун айтып, чоннуң кадыкшылының камгалалынга эргежок чугула эмчи специалисти дарый эккеп ажылдадырын чурттакчы чон негээн.

  Сүт-Хөл кожууннуң чагыргазының адынга хамаарыштыр чөптүг шыңгыы шүгүмчүлелдер турзажок, хуралга чыылганнар чагырганың ажылын ниитизи-биле “эки” деп демдеглээннер.

  Кожууннуң чагыргазының 2020 чылда кызымак ажылын чурттакчы чоннуң чөптүү-биле үнелээни, кылдынган ажылдарны эки деп демдеглээни тус черниң эрге-чагыргазының ажылдакчыларынга 2021 чылда улам күжениишкинниг ажылдаар харыысалганы онаап турар дээрзин чугаажок.

  Реклама