Эки деп үнелээн

  0
  1

  Тываның культура албан черлериниң ажылдакчылары эрткен 2020 чылда ажылының түңнелдерин үндүрүп, оларны сайгарып чугаалажып, чедиишкиннерни улам сайзырадыр, четпестерни чайладыр талазы-биле санал-оналдарны хурал-суглааларга солчуп, чаа 2021 чылда сорулгаларны тодарадып турар.

  Барыын-Хемчик кожууннуң культура албан черлериниң ажылдакчыларының хуралы Олег Намдараа аттыг культура бажыңынга болуп эрткен. Культура албан черлериниң ажылдакчыларының ажылының кол көргүзүү – янзы-бүрү культура-массалыг ажылдарга уран чүүлге салым-чаяанныг, ус-шевер болгаш узаныр-чазаныр чорукка хандыкшылдыг кижилерни хөйү-биле хаара тудары, оларның бойдустан салым-чаяаны улам сайзыраарынга дузалаары. Барыын-Хемчик кожуунда ындыг кижилер эвээш эвес, ынчангаш оларның аргаан болгаш даараан идик-хеп дээш өске-даа чүүлдерин культура бажыңының фойезинге делгээн.

  Бо делгелгениң делгүүрлериниң бирээзинге Барыын-Хемчиктиң чогаадыкчы салым-чаяанныг кижилериниң республика, регионнар болгаш бүгү-российжи чергелиг делгелгелерге болгаш көрүлделерге чаалап алган шаңналдарын делгеп, чонга таныштырган.
  Кожууннуң көдээ культура бажыңнарында уран чүүл бөлгүмнериниң ажылының дугайында чуруктар, библиотекаларның тема аайы-биле организастаан делгелгелери, үндүрген номчугаштары дыка сонуурганчыг болган.

  Кожууннуң культура бажыңында улусчу театрның артистери актер мергежилге мастер-классты көрүкчүлерге эрттирген.
  Барыын-Хемчик кожууннуң культура ажылдакчыларының 2020 чылда ажылының түңнелдериниң дугайында хуралдың мурнуу чарыында “Хемчик” улусчу ыр-шоор ансамблиниң, “Баянның өөктери” хөгжүм херекселдериниң ансамблиниң ыраажылары репертуарында эң дээре ырларны күүсеткен. Кожууннуң культура бажыңында улусчу театрның артистери «Чеховтуң баштактары» деп шииден “Ажыдыр дузаан” деп үзүндүнү көргүскен.

  2020 чылда ажылдың түңнелдериниң, 2021 чылда сорулгаларның дугайында Барыын-Хемчик кожууннуң культура ажылдакчыларының хуралынга кожуун чергелиг албан черлериниң ажылдакчылары илеткелдерни кылган соонда, санал-оналдар солчулгазы болган. Хуралдың киржикчилери кожууннуң культура ажылдакчылары 2020 чылда эки ажылдаан деп үнелелди үндүргеннер.

   

   

  Реклама