Эксперттер дугуржулгаларның чугулазын демдеглээн

  0
  2

  РФ-тиң Чазааның Даргазы Михаил Мишустин биле Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол регионнуң социал адырынга немелде акша-хөреңгилерни үндүрүп бээриниң дугайында дугурушканнар.
  Эксперттерниң санап турары-биле алырга, Михаил Мишустинниң Тывага келиишкининиң түңнелдери Шолбан Кара-оолдуң республиканы хөгжүдер планнарынга чурттуң удуртулгазының бүзүрелин херечилеп турар.

  Чижек кылдыр алырга, Политиктиг сайгарылга төвүнүң директору Павел Данилин мынчаар чугаалап турар: «Федералдыг Чазактың Даргазы Михаил Мишустинниң Тывага келиишкини безин – ол дээрге регионнуң баштыңынга эки демдек-тир. Төптүң даргаларының келгени – республиканың баштыңынга болгаш эрге-чагыргаларынга регионнуң хөгжүлдезинге херек немелде курлавырларны алыр, чугула айтырыгларның, ооң иштинде политиктиг база, талазы-биле оларның өмээржилгезинге кордаар арга болур. Бодунуң социал-экономиктиг айтырыгларын шиитпирлээринге Тывага федералдыг төптүң дузазы эргежок херек дээрзи билдингир-дир. Мындыг келиишкин – ол дээрге ук деткимчени алырының немелде арга-шинээ-дир. Оон аңгыда, чурттуң удуртукчуларының аңгы-аңгы девискээрлерге удаа-дараа барып, регионнарның удуртукчулары-биле ужуражып турары губернаторларның туружун быжыглап турар”.

  Михаил Мишустин биле Шолбан Кара-оолдуң аразында чедип алдынган дугуржулгазының чугулазын эксперттер демдеглээннер. Чижээлээрге, республикага бир школаның болгаш ийи уруглар садының тудуун доозарынга 297 сая рубльди РФ-тиң Чазааның Даргазы бээр болган. Оон аңгыда, эмнелге дериг-херекселин садып алырынга 73 сая рубльди Тыва алыр. Ол ышкаш сайыттар кабинединиң удуртукчузу бо чылын-на Кызылдың аэропортунга делегей терминалын ажылдадып эгелээр дээн Тываның Баштыңның саналын деткээн.

  Политолог, Политиктиг сайгарылга төвүнүң эксперти Андрей Тихоновтуң санап турары-биле алырга, ындыг дугуржулгалар федералдыг төптүң талазындан Тываның Баштыңының ажылын чүүлдүзүнүп турарының дугайында чугаалап турар: «Чурттуң удуртулгазының шак мындыг келиишкиннери республиканың моон ыңайгы хөгжүлдезинче угланган болур. Михаил Мишустинниң маңаа келгени, ооң командазының кылып чоруткан ажылы республиканың болгаш ооң хөгжүлдезиниң чугулазын федерелдыг деңнелде билип турарын бадыткап турар. РФ-тиң Чазааның Даргазы уруглар садтарынга, школаларга, кадык камгалалынга холбаштыр хөй-ле аазаашкыннар бергени – улуг ужур-уткалыг, демдектиг болуушкун-дур. Салдынган сорулгаларны регион күүседип шыдаарынга Россияның Чазаа бүзүреп турары ол-дур”.

  Реклама