Экстремизмниң айыылы болгаш уржуктары

  0
  3
  Экстремизмниң айыылы болгаш уржуктары

  Тываның күрүне университединге «Аныяктар хүрээлелинде экстремизм: ооң айыылы болгаш уржуктары» темага төгерик стол эрткен. Ук хемчегге студентилер, өөредилге бөлүктериниң кураторлары, дээди өөредилге чериниң аныяктар политиказының талазы-биле эргелелдиң, республиканың Өөредилге болгаш эртем яамызының, Россияның ИХЯ-зының Тыва Республикада Экстремизмге удур төвүнүң специалистери болгаш ажылдакчылары киришкен.

  Бодунуң эге сөзүнге ТывКУ-нуң ректору, профессор, философия эртемнериниң доктору Ольга Хомушку төгерик столдуң темазын чугулалаан.

  Ооң киржикчилеринге экстремисчи болгаш террорисчи организацияларга удур ажылды канчаар организастаанын чугаалап бергеннер. “Аныяктар экстремизминиң чылдагааннары болгаш онзагай талалары” деп илеткелди Россияның ИХЯ-зының Тыва Республикада Экстремизмге удур төвүнүң ажылдакчызы Валерий Чөржей-оол кылган. ИХЯ-да төптүң ажылдакчызы бодунуң чугаазын “Аныяктар хүрээлелинде экстремизмниң айыылы болгаш ооң уржуктары” деп темага уламчылаан. Ооң илеткелинге ТР-ниң Өөредилге болгаш эртем яамызында эртем болгаш профугланыышкын килдизиниң начальниги Виктория Донгак каттышкан.

  Төгерик столга олурушканнар янзы-бүрү айтырыгларны, ооң иштинде экстремисчи илерээшкиннерни профилактиказынга эрге-хоойлу органнарының ролюнуң болгаш сорулгаларының дугайында сайгаржып, өөредилге адырынга шыдамык харылзааларны хевирлээриниң темазын чугаалашкан.

  Интернет четкизинде экстремисчи багай илерээшкиннерни тарадып турарының айтырыынга кичээңгейни тускайлаан. Аныяктар хүрээлелинде таарымча чок агымнарның дугайында, чөпшээрел чок митингиге киржилгениң уржуктары кандыг болуп болурун студентилер билип алганнар.

  Төгерик столдуң төнчүзүнде ооң киржикчилери экстремисчи болгаш террорисчи организацияларның ажыл-чорудулгазынга удур кады ажылдажылганың айтырыгларын чугаалашкан.

  Реклама