Элээди ус-шеверлерниң делгелгези

  0
  1
  Январь 19-та Шагаан-Арыг хоорайның № 1 ниити билиг школазынга Улуг-Хем кожууннуң школаларының чазаныр уран чүүлге хандыкшылдыг өөреникчилериниң чонар-даштан сиилбип чазаан ажылдарының «Кайгамчыктыг даш» деп делгелгезин кожууннуң школаларының чурулга уран чүүл башкыларының методиктиг каттыжыышкыны организастап эрттирген.

  «Кайгамчыктыг даш» деп делгелгениң киржикчилери колдуунда ортумак болгаш улуг класстың өөреникчилери. Улуг класстарда өөренип турар чазаныкчы элээди ус-шеверлерниң чогаадыкчы ажылының хөөннери оларның ажылдарында көскү апарган. Чижээлээрге, Шагаан-Арыг хоорайның № 1 школазының 11-ги клазының өөреникчизи Александр Бичел-оолдуң Тывага археологтуг казыышкыннар үезинде базырыктарның бирээзинден тывылган пар дүрзүлүг амытанның хевирин дөзевилеп чазааны “Пантера” деп ажылы сонуурганчыг, бо оол келир үениң шыырак ус-шевери апарып болур дээрзи ону чазаан аянындан илдең. Александрның ажылы делгелгеге үшкү шаңналдыг черни ээлээн.

  Шагаан-Арыгның № 2 ниити билиг школазының 9-ку клазының өөреникчизи Сергей Түлүштүң аъттыг кижини сиилбип чазааны бир янзы, делгелгеге киирген ажылдардан ылгалдыг болган. Элээди ус-шеверниң ажылы бирги черни ээлээн.

  Ортумак класстарның өөреникчилери бичии ус-шеверлерниң аразындан Шагаан-Арыгның № 1 школазының бешки классчызы Али Майгын-оолдуң ажылдары эң эки деп жюри шиитпирлээш, бирги чергениң шаңналын тывыскан.

  «Кайгамчыктыг даш» деп делгелгеге ажылдары эң дээре деп үнелеткен школачы ус-шеверлерниң чогаадыкчы удуртукчузу уран чүүл башкызы Ш.Х. Бичел-оол.
  Реклама