Элээн хөгжүп келген девискээр

  0
  2

  Кызылдың адакы талазында солагай талакы дачалар, хоорайның чоок кавызында дачаларга деңнээрге, элээн хөгжүп келген девискээр. Республиканың болгаш найысылалдың удуртулгазы оларның дачаларының девискээриниң сайзыралынче кичээнгейни салып турарынга ооң чурттакчылары өөрүп турар.

  Солагай талакы дачаларда эмнелге, полиция пунктузу, уруглар сады ажыттынган. Дачаларда чурттап турар өг-бүлелерниң ажы-төлү өөренир кончуг улуг школаны бо чылын тудуп дооскаш, келир өөредилге чылында ажыглалга киирер. Ада-иелер болгаш өөреникчи ажы-төл улуг-делгем, кол-ла чүве, бажыңнарының чоогунда школаже өөренип кирерин четтикпейн манап турарлар. Бо бүгүге канчап черле өөрүвес боор.

  Чоокку ийи-үш хүннерде солагай талакы дачаларда маршруттуг автобустар оруунда харны аар техника-биле аштап үстүрген. Бо орукка автотранспорт шимчээшкини айыыл чок болурунга ол кончуг салдарлыг. Бо база өөрүнчүг ажыл-херек.

  Солагай талакы дачаларның төп девискээри деп санап болур эмнелге, полиция участогу, бичии уруглар сады, туттунуп турар улуг школага чедир асфальтылыг орук дургаар дачаларның херимнерин, ажылчыннар келгеш, ногаарартыр чугайлаан. Херимнерин кыжын чугайлап каапкан дачалар ээлери аажок өөрүп турар. Чүге дээрге оларның чурттап чери улам аян-шинчи кирген.

  Реклама