Элээн каш чугула айтырыгларны көдүрген

  0
  5

  Тываның Баштыңының аппарат хуралынга хары угда элээн каш чугула айтырыгларны чугаалашканын ТР-ниң Дээди Хуралының Даргазы Каң-оол Даваа демдеглээн.

  – Бирээде, РФ-тиң Чазааның Даргазы Михаил Мишустинниң болгаш элээн хөй федералдыг яамыларның удуртулгазының Тывага келиишкининиң түңнелдери-биле чедип алдынган дугуржулгаларны боттандырары болур. Чижек кылдыр алырга, Чадаана, Ак-Довурак хоорайларга, Каа-Хем, Эржей суурларга чаа уруглар садтарын тударының дугайында айтырыгга Россияның Чырыдыышкын яамызының деткимчезин Тыва алган. Аңгы программага киржип тургаш, бертик-межел чаштарга уруглар сады тударының, школаларга үшкү ээчегни чок кылырының талазы-биле баш буруңгааргы дугуржулгалар чедип алдынган.

  Оон аңгыда, оң талакы эрикте 8 дугаарлыг школаны 820 өөреникчилиг кылдыр калбартыры. Ындыг сорулганы бистиң чаңгыс чер-чуртуувус, Россияның камгалал сайыды Сергей Шойгу салган. Чогум-на бо школада Кызылда 55-ки тускай мото-адыгжы (даг) бригаданың шериг албанныгларының 500 хире уруглары өөренип турар. Мынчаар алгаш көөрге, бо чыл өөредилге адырынга чымыштыг, харыысалгалыг чыл болур. Тудугларның хемчээли дыка улуг. Ооң-биле чергелештир бо бүгү регионнуң эрге-чагыргалары бүдүрүлге темпилерин кайы хире шапкынчытканын, чаа социал объектилерни ажыглалга кииргенин көргүзүп турар.

  База бир чугула тема – сайгарлыкчы чорукту деткиири болгаш ажыл чок чоруктуң деңнелин чавызадыры. Маңаа хамаарыштыр Тываның чазаа тускай доктаалды хүлээп алган. Аңаа дүүштүр алырга, ажыл чок хамаатыларны ажылга хүлээп алган компаниялар болгаш бүдүрүлге черлери субсидияларны алырлар.

  Ол ышкаш аппарат хуралынга школаларда өөреникчилерниң аъш-чеминиң шынарын, кадрлар курлавырының белеткелин, коммунал артынчыларының чыылдазы болгаш узуткалы-биле холбашкан айтырыгларны чугаалашкан. Бо бүгү айтырыгларның шуптузу онза хайгааралда.

  Реклама