Эмчи ачы-дуза чедирилгезин чаа деңнелче үндүрериниң арга-шинээ-дир

  0
  1

  Республиканың 1 дугаар эмнелгези Тываның эң улуг болгаш дерилгези эки эмнелге албан черлериниң бирээзи. Ону амгы үениң дериг-херекселдери-биле доктаамал дерип, аңаа шинчилелдиң болгаш эмнээшкинниң чаа технологияларын ажыглалга киирип турар. Ооң-биле чергелештир эмчилерниң ажылынга негелделер хүн бүрү бедип олурар.

  Башкарыкчы россий эмнелге төптериниң арга-дуржулгазы чамдык эмчилерниң билиин бедидеринге, чаа дериг-херекселди, эм-таңны ажыглалга киирери бо үениң хереглелдеринге чедишпес деп чүүлдү көргүскен. Эмчи дузазының бүгү чорудулгаларын үлегерлеп майыктаары база шынар менеджментизиниң системазын ханыладып киирери чугула.

  2018 чылдан тура эмнелгениң ажылдакчылары шынар менеджментизиниң системазының эге билиглеринге өөренген, ISO 9001 майыктың негелделери-биле танышкан, Красноярскиниң, Казаньның, Улан-Удэниң эмнелге организацияларында шынар менеджментизиниң системазын канчаар тургусканының арга-дуржулгазын өөренген. Красноярскиде край эмнелгезиниң баш миннир айтырыглар төвү-биле, «Toyota Engineering Corporation» өөредилге төвү болгаш өске-даа албан черлери-биле идепкейлиг кады ажылдажылганы организастаан.
  2020 чылдың декабрьда эмнелгеге ISO 9001:2015 бүгү-делегей майыының негелделеринге дүүштүр шынар менеджментизи системазынга дүгжүп турарының сертификат ёзугаар хыналдазын чоруткан. Аңаа «ТЮФ НОРД» немец компанияның Москавада төлээ чериниң аудитор хынакчылары киришкен.

  Аудит хыналданың үезинде аарыг улус хүлээп алыр салбырны, регионнуң чүрек-дамыр төвүн, бирги чергениң бертиктер төвүн, ырактан сүме бээр төптү, бүүрек аарыгларының, нейрохирургия, №2 хирургия салбырларын, уругларга кезиишкин кылыр салбырны, шинчилел-сүме поликлиниказын, лаборатория албанын, эпидемиологтуг килдисти, кадрлар албанын болгаш эмнелге ажыл-чорудулгазын хандырып турар өске-даа килдистерни хынаан.

  Эмнелге ажылдакчыларының бедик мергежилдиин, эмчи дузазын чедирер чорудулгаларның эки организациязын, а ол ышкаш COVID-19 хамчыктың берге байдалдарында эмчи дузазын шынарлыг, үзүктел чок чедирип турганын аудиторлар демдеглээн.

  2021 чылдың январьда сертификат хыналдазын эрткениниң дугайында бадыткалды, а февраль айда ISO 9001:2015 майыктың талазы-биле бүгү-делегей сертификадын эмнелге алган. Ук сертификат 3 чылдың дургузунда күштүг болур.

  Сертификат – ол дээрге эмнелге албан чериниң бедик эрге-байдалын чүгле Россияга эвес, а кадагааты чурттарга база көргүзер демдээ болур. Ол дээрге башкарыкчы эмнелге төптери-биле кады ажылдажылганың, янзы-бүрү программаларга киржириниң негелдези, эмчи ачы-дуза чедирилгезин чаа деңнелче үндүрериниң арга-шинээ-дир.

  Реклама