Эмчи шинчилгези – Кунгуртугда

  0
  0

  Кадыкшылдың оруу” губернатор төлевилелиниң эмчилерниң көжүп чоруур бригадазы Шагаа бүдүүзүнде ырак-узак Тере-Хөл кожуунче аъттаныпкан.

  Эмчилерниң бо кожуунче дарый чоруурунуң бир чылдагааны – агаар-бойдус чылыг бо кыжын час эрте дүжүп, хар эрип эгелээр болза, Тере-Хөлче Каа-Хем болгаш Балыктыг хемнерниң уну-биле чоруткан кышкы автомобиль оруунуң байдалы баксырап, ынаар баары бергедежи бээри. Ынчангаш февраль айда Тере-Хөл кожуунга чедип, ооң чурттакчыларының кадыкшылының байдалын шинчилээр ажылды чорудар деп эмчилер шиитпирлээннер.

  Эмчилерниң көжүп чоруур бригадазында оториноларинголог, невролог, кардиолог, психиатр, психолог, онколог, фтизиатр, дерматовенеролог, стоматолог, травматолог бар. Бир эвес кончуг херек апаар болза, өске-даа эртем-билиглиг эмчилерни “Кадыкшылдың оруунда” эмчилер бригадазынче агаар транспорту-биле дарый келдиртип болур.

  Тере-Хөл кожуунга баргаш Кунгуртуг, Балыктыг, Эми, Каргы, Шынаа суурларның улуг болгаш бичии чурттакчыларының шуптузунуң кадыкшылының байдалын шинчилээр, илереттинген аарыгларны эмнээр талазы-биле арга-сүмени тус черниң эмчилеринге бээр.

  Чоннуң кадыкшылын шинчилээри-биле бригаданың эмчилери кызыгаарлаттынмас. Амыдырал-чуртталганың кадык овур-хевирин сагыыр талазы-биле тайылбыр ажылын кожууннуң чурттакчыларының аразынга чорудар.

  Күчүлүг «КАМАЗ”, “УАЗ” автомашиналарда тургустунган тускай медицина дериг-херекселдиг эмчилер бригадазы 2014 чылдан бээр “Кадыкшылдың оруу”-биле республиканың шупту кожууннарын эргий кезип келген. Төлевилел-биле кээп турар эмчи бригадазының ажыл-херээ чоннуң хан-дамыр, чүрек, өкпе, ыжык аарыгларын эге чадазында илередиринче угландырган.

  Реклама