Эмчилерниң карак кызыл ажылын үнелээн

  0
  0

  Бөгүн Улусчу чогаадылга бажыңынга Тываның Кадык камгалал яамызының коллегия хуралы болуп эрткен. Аңаа ТР-ниң Кадык камгалал яамызының 2020 чылда ажыл-чорудулгазының баш бурунгаар түңнелдерин болгаш 2021 чылда мурнадыр сорулгаларын чугаалашканын @tmgnews17 дыңнадып тур.

  Коллегия хуралының кол илеткелчилери Тываның Чазак даргазының оралакчызы Саида Сенгии биле ТР-ниң кадык камгалал сайыды Артыш Сат болган. Эрткен 2020 чылдың эң-не берге айтырыы COVID-19 хамчыы болган деп кадык камгалал сайыды чугаалаан. Тываның Кадык камгалал яамызының эрткен чылда ажыл-чорудулгазының күштүг болгаш кошкак талаларын сайгарган болгаш өөренип көрген дээрзин сайыт чыылганнарга дыңнаткан. Медицина ажылдакчыларының карак кызыл ажылын үнелеп, санитаркалардан эгелээш улуг эмчилерге чедир канчаар-даа аажок улуг ажылды кылып турарын ол онзагайлап демдеглээн.

  Кызылга 200 оруннуг, хөй ажыл-чорудулгалыг медицина төвү ажыттынганы, хамчыктыг аарыгның эң-не түлүк үезинде, Москва эмчилери келгеш, мобильдиг госпитальды тургусканы улуг чедиишкин. Хамчыктыг аарыг-биле демисел үезинде республиканың эмчилери өлүмнүг халдавырга удур үнелеп четпес дуржулганы алган, ол дараазында үре-түңнелдиг ажылдаарынга дузалаар.

  2021-2023 чылдарда республиканың кадык камгалал адырынга элээн хөй акша-хөреңги көрдүнген дээрзин сайыт дыңнаткан. Ону медицина дузазының шынарын экижидеринче үндүрер. Ол ышкаш кожууннарга фельдшер-акушер пунктуларының база улуг эмнелгелерниң дериг-херекселин чаартырынче чарыгдаар. Аңгы-аңгы деңнелдиң медицина албан черлеринге 294 аңгы дериг-херексел саткаш, тургузары эргежок чугула. Оон аңгыда, 29 эмнелге болгаш госпитальдарга капиталдыг септелгелерни чорудар, кожууннарга улаштыр 15 ФАП-тар туттунар, эмчилер бригадаларынга 29 тускай автомашиналар немежир. Бо бүгү-биле чергелештир Тывага “Кадыкшылга” база “Демография” национал төлевилелдер ажылын уламчылаар, ол ышкаш тыва медицинаны чурагайлыг ажылче киириштирер.

  Чуруктарны Арслан Аракчаа тырттырган.

   

   

  Реклама