Эмнелгениң акшазын самчыгдаан

  0
  17
  Эмнелгениң акшазын самчыгдаан
  Россияның Тыва Республика талазы-биле иштики херектер яамызының кожууннар аразының “Чөөн-Хемчик” килдизиниң экономиктиг айыыл чок чорук болгаш коррупцияга удур бөлүүнүң ажылдакчыларының ап чоруткан оперативтиг хемчеглериниң түңнелинде Тываның кадык камгалал яамызының Чөөн-Хемчиктиң районнар аразының медицина төвүнүң албан-дужаалдыг ажылдакчылары ол медицина албан чериниң акша-хөреңгизин самчыгдааны илерээн.

  Истелгениң баштайгы херечилери-биле билдингени болза, 2020 чылдың октябрь айда Чөөн-Хемчиктиң районнар аразының медицина төвү биле “Тываның даг-руда компаниязы” ажык акционерлиг ниитилелдиң аразынга медицина албан чериниң бажың-балгадын чылыдыр одаарынга херек, ниитизи-биле 570 муң рубль өртектиг хөмүр-даш-биле даг-руда компаниязы хандырарының дугайында керээни чарган. 2020 чылдың октябрь-декабрь айларда самчыгдакчылар хөмүр-дашты аарыг кижилерни эмнеп турар кадык камгалал албан черинге эккеп дүжүрүп бербейн, өскээр садып чорудуп турганнар. Олар шак ынчаар улуг хемчээлдиг материалдыг когаралды чедирген.

  Россия Федерациязының Кеземче кодекизиниң 159-кү чүүлү ёзугаар кемниг херекти үүлгеткеннерге хамаарыштыр истелге херээн оттурган. Тываның Кадык камгалал яамызының Чөөн-Хемчиктиң районнар аразының медицина төвүнүң албан-дужаалдыг үш ажылдакчызы баш бурунгаар сүлчээлешкеш, эмнелге чериниң бюджединден чартык сая ажыг рубльди сагыштыы-биле самчыгдаанынга буруудаттырып турар.
  Бо кем-херектиң истелгези уламчылап, самчыгдакчыларның буруузун ылаптыы-биле бадыткаар ажылды иштики херектер органнарының ажылдакчылары чорудуп турар.

  Күрүнениң акша-хөреңгизин оорлап самчыгдаар, албан черлериниң удуртукчулары ажылдакчыларындан хээли алыр үүлгедиглер Чөөн-Хемчик кожуунда хаая эвес болгулаарын иштики херектер органнарының ажык медээлери көргүзүп турар. Чадаана хоорайның уруглар садтарының бирээзиниң эргелекчизи 2018 чылдың июль-август айларда уруглар садының ажылдакчызындан, ону хөй шалыңныг ажылче шилчиткени дээш, 24 муң рубльди, ол ышкаш бир хамаатыдан, ону ажылга хүлээп алганы дээш, 5000 рубль өртектиг дириг хойну алганы дугайында медээ база республиканың массалыг информация чепсектеринге тараан.
  Реклама