«Енисей Сибири» фото-делгелге

  0
  2
  «Енисей Сибири» фото-делгелге

  Март 6-да «Енисей Сибири» деп фото-делгелгени Кызыл хоорайда Аныяктар өргээзинге ажыдар.

  Енисей хемниң унунда Тыва Республика, Хакас Республика, Красноярск крайның – үш регионнуң кайгамчык чараш бойдус чурумалын, бот-тускай каас-чаражын фото-делгелгеге көргүзер.

  Эне-Сай Сибириниң черлерин болгаш чоннарын чүгле кожа-хелбээ чоок чыдары эвес, а ниити төөгүзү, культуразы, ёзу-чаңчылдары, ол ышкаш тускай ландшафтызы болгаш дөмейлешпес бойдус чурумалдыг тускай черлери каттыштырып чоруур.

  Сибирьниң тергиин фото чурукчулары: Александр Куприянов, Александр Купцов, Александр Нерозя, Сергей Ноздрин, Сергей Филинин, Сергей Черныхтың фото-чуруктарын делгелгеге көргүзер.

  Чуруктарда Саян-Шушенск заповедниги, Красноярскиниң чагы ышкаш чалым-чагылары, Эргек-Дыргак тайгаларында – «Ергаки» бойдус парыгы, Тывада Сибирь ховузу болгаш өске-даа кайгамчыктыг бойдус чурумалдыг черлерни тырттырган.

  Делгелге апрель 30-ге чедир болур. 10 шактан 18 шакка чедир ажылдаар. Дыштаныр хүннери: понедельник, вторник.

  Реклама