Эпидемиологтуг байдал чогумчалыг

  0
  1
  Эпидемиологтуг байдал чогумчалыг

  Росхереглелхайгааралдың Тыва Республика талазы-биле эргелелиниң дыңнадып турары-биле алырга, республикада ОРВИ болгаш грипп талазы-биле эпидемиологтуг байдал чогумчалыг болуп артпышаан. Шинчилелдерниң түңнелдери-биле алырга, сөөлгү неделяның дургузунда ОРВИ-ден аарыыр 1857 таварылга бүрүткеттинген.

  Эрткен неделяга көөрде аарыыр чорук 2,1 катап өскен, ындыг чүүл арыг-шеверни шыңгыы сагыырын сагындырып турар – холду үргүлчү саваңнап чууру, хөлзээзинниг черлерге камгалал масказын кедери, социал ыракшылды сагыыры. Ол ышкаш даштын агаар-бойдуска чүүлдештир кеттинери, шын аъштанып-чемненири, өрээлдерни доктаамал агаарладып, өл пөс-биле чодары эргежок чугула.

  15 хардан өрү назылыг бөлүк ОРВИ-ден аарааннарның мурнуку одуруунда, ында 670 кижиниң аарааны бүрүткеттинген, 0-2 харлыг – 584 уруг, ийиден алды хар чедир – 399, 7-14 харлыг – 204 уруг.

  Неделя дургузунда эмнелгеге 39 кижини чыттырган, ооң иштинде 14 хар чедир назылыг уруглар – 25.
  Кызылга ОРВИ-биле аараан 1232 таварылга бүрүткеттинген, 10 кижини эмнелгеге чыттырган человек, ооң иштинде 14 хар чедир назылыг уруглар – 8.

  Реклама