Эптиг болгаш идегелдиг сервис

  0
  0

  2020 чылда Тывага электроннуг хол үжүү-биле 260 муң чагааларны болгаш посылкаларны берген.

  Тываның чурттакчылары чагыглыг чагааларны болгаш посылкаларны бижимел дыңнадыг болгаш документилер чокка, чүгле мобильдиг телефонунга «Россияның Почтазы» деп капсырылгадан келген смс-дыңнадыышкында код санын адап бергеш, ап турар апарган.

  «Бөдүүн электроннуг хол үжүү – эптиг болгаш идегелдиг сервис-тир. Ону ажыглалга кииргениниң ачызында бистер почта харылзаа салбырынга клиентилер эрттирер үени элээн кызырып алган бис. Бөдүүн электроннуг хол үжүүн чаңгыс катап долдуруп алырга, ол чедер. Ооң соонда почтадан бир чүүл алырда, мобильдиг телефонунга чедип келген смс-чагаада код санны адапкаш, ап алыр» – деп, Тыва Республикада «Россияның почтазы» акционерлиг ниитилелдиң директору Владимир Ревенко тайылбырлаан.

  Бистиң регионувустан ол сервиске 2020 чылда 19 муң ажыг кижи коштунуп алган. Бөдүүн электроннуг хол үжүүн кижи бүрүзү каш-ла минут иштинде бүрүткедип ап болур. Электроннуг бөдүүн хол үжүүнге бүрүткедип алырга, бижимел дыңнадыг долдуруп, амы-хууда докуметизин көргүзүп турбас апаар, почтадан алыр хуусаалары беш катап кызырлы бээр. Бо технологияның ачызында почтадан алыр чүүлүн 30 секунда хире болганда, бериптер.

  Реклама