Эптиин болгаш дүргенин үнелээн

  0
  0
  2020 чылда Тываның почтачылары 2 185 487 почта чагыгларын ажылдап кылганын «Россияның почтазының» Тывада салбыры @tmgnews17 дыңнаткан. Ол дээрге 285190 посылка, 1808135 чыгыы чагаа корреспонденциязы, 89360 чурттар аразының хаптыг чагаалары-дыр.

  Бо бүгү ажылды «Россияның почтазының» Кызылда магистральдыг сортировка салбырының ажылдакчылары кылып турар. Сортировка салбырының специалистери почтаны дүн-хүн чок хүлээп алгаш, ажылдап кылып, бир хонук дургузунда ортумаа-биле 5955 почта чорудулгаларын ылгап турар.

  Бо чылдың эгезинде республикага 529 почта чорудулгалары келген, эрткен чылдың бо үезиниң көргүзүүнден 2,7 хуу өскен.

  “Хамчыктыг аарыг үезинде россияннар чурттуң болгаш даштыкы чурттарның интернет садыгларындан, почта таварыштыр, бараан чагыдып алыры көвүдээн. Ол ышкаш бистиң клиентилеривис почта чагыдылгазының экеп бээриниң дүргенин болгаш эптиин үнелеп турар” – деп, логистика салбырының удуртукчузу Дмитрий Чыргал-оол чугаалаан.

  «Россияның почтазының» Кызылда магистральдыг сортировка салбырында почтанышынарлыг болгаш үе-шаанда ылгап чорударын хандырары-биле амгы үениң механизастыг бүдүрүлге ажылын ажыглап турар.

  Бо хүнде Тыва Республиканың ФКУБ-туң салбырында 2 почтамт, автобаза, магистральдыг сорттаар төп, 119 почта салбырлары (100-зү кожууннарда), 1 харылзаа почта пунктузу, курьер чедирер 1 участок, посылкалар хүлээп алыр база бээр төп ажылдап турар. 67 автомашина 80 маршруттарда почта болгаш бараан сөөртүлгезин чорудуп турар. Салбырда 700 кижи, 116 – почтачы, 135 – оператор бар.

  #Россияныңпочтазы #Почтачылар #Тывадасалбыры #ТМГмедээлер #Тыва #Тывамедээ #Тывадыл #Тывамедиагрупп #Тува #Tuva #TMG #TMGNEWS #Tuvanews
  Реклама