Эр улуска ажык эжиктер хүнү

  0
  1

  Ада-чурт камгалакчызының хүнүн уткуштур республиканың 1 дугаар эмнелгези янзы-бүрү хемчеглерни эрттирип турар. Спортчу маргылдаалар соондан, эр улустуң кадыкшылынга тураскааткан ажык эжиктер хүнүн февраль 19, 24, 25-те эрттирер.

  Тывада херээжен улуска бодаарга, эр улустуң чурттаар назыны 10 чыл эвээш болуп турар (эр улус 61 харга чедир, а херээжен улус 71,5 хар чедир чурттап турар). Тывада аныяк болгаш ажылдаар назы-хар үезинде эр-даа, херээжен-даа улустуң саны дең. Ынчалза-даа ажылдан халажып үнген улуг назылыг эр улустуң саны, херээжен улуска деңнээрге, 2,5 катап эвээш. Чүге дээрге эр улустар хөй кезиинде даштыкы чылдагааннардан, арага болгаш таапкыны хөй ажыглап турган салдарындан тывылган аарыг-аржыктан чок апарып турар.

  Эр улус боттарының кадыкшылынче кичээнгей салбайн турары илдең. Олар чүгле аарыы кедереп, орайтай берген сөөлгү чадазында азы дарый дүрген дуза херек апарганда, эмчилеп кээп турар. Ынчангаш эр улус боттарының кадыкшылының байдалын кичээнгейге алзын дээш, эмчилер оларга уткуй базым кылып турар.

  Февраль 19, 24, 25 хүнннеринде консультация-диагностика поликлиниказынга уролог биле проктолог эмчилер хүлээп алыр. Онкопатологияны эртежик тып илередир сорулга-биле, 30 хардан өрү назылыг эр кижи бүрүзү чылдың-на шинчилге эртер ужурлуг. Профилактика кабинеди 8 шактан 16 шакка чедир ажылдаар.

  Эр улус боттарының кадыкшылын кичээнгейге алырының дугайында темаларлыг лецияларны эрттирип, шын эвес чемненириниң, таапкы болгаш араганы хөй ажыглаарының кадыкшылга хоразының дугайында информация материалдарны көргүзер.

  Эмнелгениң ажык эжиктер хүнү эр улуска байыр чедириишкиннеринден дудак чок ажыктыг болур дээрзинге эмчилер бүзүреп турар.

  Реклама