Эрге-байдалын бадыткаан

  0
  0
  Мөңгүн-Тайга кожуунда «Сайзырал» көдээ ажыл-агый кооперативи сарлык бажын көвүдедир азырап өстүрүп турар улуг мал ажыл-агыйы.

  ТР-ниң Көдээ ажыл-агый яамызының ажылчын бөлүү Мөңгүн-Тайга кожууннуң “Сайзырал” кооперативинге мал-маганның чизезин чоруткан. Хыналданы РФ-те уксаажыдылга ажыл-агыйларының даңзызының негелделеринге дүүштүр чоруткан.

  2016 чылда республикада сарлык өстүрүп турар улуг ажыл-агыйларының бирээзи “сарлык” уксааның малын өстүрериниң талазы-биле уксаажыдылга эрге-байдалын алган. РФ-тиң уксаажыдылга ажыл-агыйларының даңзызынче дагын катап кирер дизе, ындыг эрге-байдалды 5 чыл болгаш-ла бадыткап, шынзыдар апаар.

  «Сайзырал» көдээ ажыл-агый бүдүрүлгезиниң кооперативинде сарлык тудуп турар 4 кодан бар. Бо чылдың февраль эгезинде байдал-биле алырга, ында 705 сарлык бар, ооң 515 бажы – сарлык инээ. Ындыг байдал уксаалыг ажыл-агыйның негелдезинге дүгжүп турар.

  Оон аңгыда, “Сайзырал” кооперативи өшкүнүң дүккүр уксаазын өстүрериниң талазы-биле уксаажыдылга ажыл-агыйы болур эргеже кордап турар. Бо хүнде ажыл-агыйда өшкү малды тудуп турар 11 кодан бар, ооң 7-зинде – төрүүр өшкү. Оларда өшкүнүң саны 2763 баш болуп турарын чизе илереткен.

  Бо уксааның өшкүзүнүң дүгүнүң чөөгү хөй болгаш эки шынарлыг. Ындыг чөөктен оренбург аржыылы дээн хевирлиг нарын болгаш хереглели улуг продукцияны бүдүрүп үндүрүп болур.

  Дөрт хүннүң дургузунда ажылчын бөлүк 11 өшкү, 4 сарлык болгаш 2 хой малды тудуп турар коданнарны хыналдага алган. Малдың кыштаглаашкыны эки чоруп турар, хар кылын эвес.

  «Сайзырал» көдээ ажыл-агый-бүдүрүлге кооперативи – деми улуг ажыл-агый, ында шупту 22 кижи ажылдап турар: 17 малчын, зоотехник, ветеринар, бригадир база бухгалтер.
  Реклама