Эртем тайылбыры чугула черни ээлээр ужурлуг

  0
  7

  Тываның Гуманитарлыг болгаш тускай эртемнер шинчилээр институдунуң эртем ажылдакчызы Каң-Демир Ооржак:

  – Тываның социал-экономиктиг хөгжүлдезининиң амы-хууда программазын бадылааны болза, бистиң регионувус Россияның Чазааның онза кичээнгейиниң девискээринге турар кылдыр дузалаан.

  Россия Федерациязының Чазааның Даргазы Михаил Мишустин баштаан чазак делегациязының Тывага кээп чорааны, хамыктың мурнунда, стратегтиг болгаш экономиктиг документиниң боттандырыышкыны-биле холбашкан. Ону күүседип эгелээнинден бээр, төлевилелдерге, хемчеглерге күрүне болгаш хуу компанияларның акшаландырыышкыннар-биле бир млрд. хире рубль инвестицияларны киирген дээрзин РФ-тиң экономиктиг хөгжүлде сайыды, программаның куратору Максим Решетников демдеглеп турар.

  Бистиң республикавыска, чурттуң эң аныяк регионунга, амы-хууда программа дээрге инвестициялыг болгаш девискээрлиг сайзырал хөгжүлдезиниң ажыктыг херексели-дир. Ооң ачызында чүгле тудуг адырының, энергетика комплекизиниң, көдээ ажыл-агыйның, орук болгаш туризм инфраструктуразының нарын айтырыгларын эвес, а тус-тус адырларның өзүп сайзыраар черлерин тургузар. Чугаа арга-ыяш болбаазырадып бүдүрер комплексти организаастаарының, тайгада бойдус өзүмнерин база мал ажыл-агыйының продукциязын болбаазырадырының дугайында чоруп турар. Бодамчалыг тургускан төлевилелдерни боттандырарынга бистиң институдувустуң талазындан эртем тайылбыры чугула черни ээлээр ужурлуг.

  Реклама