Эртемденнер оран-савазын арыглаан

  0
  1
  Тываның гуманитарлыг болгаш тускай эртемнер шинчилээр инстутудунуң эр хиндиктиг ажылдакчылары Шагаа бүдүүзүнде чаа оран-савазынга субботник эрттирген.

  Эрги чылды үдээр чаа чылды уткуур Шагааның бүдүү айының үезинде сагыш-сеткилди эки күзелдер, аал-ораны ажыктыг ажыл-херектер-биле арыглаары, ачы-буянныг чорук-херекти кылыры – тыва улустуң чаагай ёзу-чаңчылы.

  Эртем-шинчилел инстутудунуң чаа оран-савазының тудуунда, чоок-кавы девискээринде чыглы берген боктарны коллективтиң эр хиндиктиг ажылдакчылары аштаан.

  Удавас тудугнуң иштики ажылдары эгелээр, ынчангаш аныяк эртемденнер ооң иштин арыглааннар. Бо чылдың март айның төнчүзүнде институттуң ажылдакчыларын үрде манаан оран-савазынче киирерин планнап турар.

  Реклама