Эртемденнерниң кылыр ажылдары ам-даа хөй

  0
  4

  Россияның эртем хүнүн база Россияда Эртем болгаш технологиялар чылының ажыдыышкынын Тыва Үндезин культура төвүнге байырлаан. Байырлалдың кол темазы – республиканың эртем адырын быжыглаары, регионнуң келир үеде чедиишкинниг сайзыралынга херек шинчилелдерни чорудары.

  Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол эртемденнерге профессионал байырлалы-биле байыр чедиргеш, төрээн чуртунуң чаагай чоруу дээш үре-түңнелдиг, чедиишкинниг ажыл-ижи дээш өөрүп четтиргенин илереткен.

  – Тываның эртем адырын аныяк деп болур, эрткен чүс чылдың 30 чылдарында бирги коллектив тургустунган. Ынчалзажок, бо үе дургузунда республикага дыка хөй чүүлдү кылып четтигипкен. Херек кырында бо хүнде бар чүүлдеривис, улуг инвестициялыг төлевилелдерден эгелээш, культураның онза ховар эртинези – хөөмейге чедир – ол дээрге эртем адырының үре-түңнелдиг ажылдары-дыр.

  Бо хүнде республиканың эртемденнери бистиң төлевилелдеривисте идепкейлиг киржип турар. Чыл санында эртемденнер одуруунче аныяктар немежип турары өөрүнчүг-дүр. Чүгле 2020 чылда 6 аныяк эртемден кандидат атты камгалап алган. Эртемниң кадрлар айтырыын өстүрер, ооң корпузун аныякшыдар. Бо хүнде сайзыралдың мурнадыр сорулгаларының бирээзи – чаартылгалар, бедик технологиялар, чурагайлыг экономика. Ол угланыышкыннар чаа билиглерлиг, дидим шиитпирлиг аныяктарга тааржыр шынарлар-дыр. Эртемниң деткимчези чокта, чоокку беш чылда салып алган сорулгаларывыс болдунмас. Ынчангаш эртемденнерден бүгү угаан ажылының күчү-күжүн мөөңнээрин, ийи катап хөй күш-биле бистиң төлевилелдеривисче ханы кирерин манап тур бис. Бодумнуң таламдан эртем ажылын чаарттырынга деткимчени магадылап тур мен – деп, Чазак даргазы чугаалаан.

  Аныяк эртемденнерге деткимче көргүзери чаагай чаңчыл апарган. 2020 чылда Тываның Баштыңының шаңналы дээш мөөрейге киришкен 31 кандидаттың чүгле 6-зы төлептиг болган. Оларга 70 муң рубльдиң сертификаттарын тывыскан. Бо шаңналдары эгелеп чоруур эртем ажылдакчыларынга эртем ажылдарын боттандырарынга улуг деткимче болур. Тываның Баштыңының шаңналын Шеңне Ховалыг, Сергей Чюдюк, Сырга Хомушку, Чаяана Кадыр-оол, Солаңгы Ондар база Чойгана Домур-оол олар алыр аас-кежиктиг болган. ТывКУ-нуң инженер-техниктиг факультединиң транспорт-технология кафедразының доцентизи Сылдыс Монгуш 2020 чылда эртем болгаш техника талазы-биле Тываның Баштыңының шаңналының лауреады болган. Аңаа 80 муң рубльдиң сертификадын тывыскан.

  Бо хүнде республикада эртем-шинчилел институттарында база өөредилге албан черлеринде 400 ажыг эртемденнер, ооң иштинде 31 доктор, 339 эртем кандидаттары ажылдап турар. Республиканың чедиишкинниг келир үези болгаш сайзыралынга бистиң эртемденнеривистиң ажылдап кылыр, нептередир ажылдары ам-даа хөй.

   

  Реклама