ЭЗИРЛЕРНИҢ ЭЭЛЧЕГЛИГ УЯЗЫ АЖЫТТЫНГАН

  0
  23

  Тес-Хем кожууннуң Чыргаланды сумузунга губернатор төлевилелиниң ачызында туттунган, «Эзирлерниң уязы» деп спорт залдың байырлыг ажыдыышкыны болган. 2021 чылдың сентябрьдан эгелээш, декабрьга чедир дөрт ай уламчылап келген тудуг ажылдарынга Самагалтай суурда спорт школазының тренер башкылары, Берт-Даг ортумак ниити билиг школазында өөренип турар уруглар, оолдарның адалары—эр кижилер шупту идекпейлиг киришкен.
  Байырлыг ажыдыышкынга бокс маргылдаазы эрттирер рингини залдың ортузунда тургускаш, «Тес-Хем боксерлар чурту» деп үлегер чугааны Самагалтайның спорт школазының тренер башкылары бадыткаан. Ынчалза-даа бичии мөгелер ринг ортузунга девип үнүп келгенин көөрге, тыва болгаш хостуг хүрештерниң маргылдааларынга белеткелдер база маңаа доктаамал эртери чугаажок.
  Келир үеде улуг идегелди салып болур мөгелерниң бирээзи, амдыызында 5 харлыг бичии оолак Сайын-Белек Давааны ооң ада-иези, Тываның Чаан мөгези Сайын-Белек Тюлюшке тураскаадып адап алган. «2016 чылда оглувус чырык черге төрүттүнүп келирге, бистиң чаңгыс чер-чуртуувус Сайын-Белек Тюлюш Наадым хүрежинге шүүп каан» — деп ооң авазы Сидоо Сундаа чугаалады.
  «Эзирлерниң уязы» деп спорт өргээзиниң тудуун хайгаарап, эгезинден төнчүзүнге чедир ажыл-ишти углап-баштап келген Тыва Республиканың спорт сайыдының оралакчызы Субудай Оюн база байыр чедирип сөс алган соонда, байырлыг хемчеглер культура бажыңынга уламчылаан.
  Көдээ клубтуң сценазынга бот-тывынгыр артистерниң оюн-көргүзүү эгелээр мурнуу чарыында, Тес-Хем кожууннуң чагырга даргазы Чингис Тогаачы сөс алгаш, Чыргаланды сумузунга «Эзирлерниң уязы» спортзалын тудуп дооскан тудугжуларны шаңнап-мактаар езулалды база эрттирген.
  Мерген Ондар.

  Реклама