ФАП-тар ажыглалче кирип турар

  0
  0

  «Кадык камгалалы» национал төлевилел ёзугаар 2020 чылдың эгезинде Тываның 27 суурларынга фельдшер-акушер пунктуларын тудуп эгелээш, амгы үеде доозуп, ажыглалга киирип турар. 17 фельдшер-акушер пунктуларын тудуп дооскаш, кожууннарның төп эмнелгелериниң башкарылгазынга дамчыдып берген. Арткан 10 ФАП-тың тудуу дооступ турарын @tmgnews17 дыңнадып тур.

  Бүгү-российжи улусчу фронтунуң регион салбыры фельдшер-акушер пунктуларының тудуун хыналдага ап, тудуг ажылдарының шынарынче улуг кичээнгейни салып, республиканың чурттакчы чонунуң кадыын камгалаарынга кончуг чугула объектилерни шынарлыг тударынга улуг үлүүн киирген. Чижээлээрге, Улуг-Хем кожууннуң Иштии-Хем, Арыскан, Чодураа суурларда фельдшер-акушер пунктуларының тудуунда шынар чок кылган чүүлдерни фронтунуң идепкейжилери илереткен соонда, оларны эде кылган. Иштии-Хемде ФАП-тың таваан быжыглаан, Чодураа биле Арыскан суурларда фельдшер-акушер пунктуларының бажыңнарында шынар чок кылган чүүлдерни катап эде кылган. ФАП-тарны тударын хүлээнип алган тудуг бүдүрүлгелериниң ажылында организастыг четпестерниң болгаш тудугжуларның багай шынарлыг тудуг ажылдарын эде кылып турганындан тус черлерниң чурттакчыларынга баштайгы эмчи дузазын чедирер фельдшер-акушер пунктуларын ажыглалга киирери соңгаарлаан. Улусчу фронтунуң регион салбырының сөөлгү рейдизиниң үезинде илерээн четпестерни Чодураа биле Арыскан суурларның фельдшер-акушер пунктуларында эде кылыры дооступ турар.

  Иштии-Хем суурда фельдшер-акушер пунктузу чоокку хүннерде аарыг кижилерни хүлээп ап эгелээр. Ында амгы үениң чаа медицина дериг-херексели тургустунганынга тус черниң медицина ажылдакчылары болгаш чурттакчылары дыка өөрүп турар. Интернетке кошкан компьютерлерни ажыглап, фельдшер-акушер пунктузунуң эмчи ажылдакчылары кожуун болгаш республика эмнелгелеринде коллегаларының арга-сүмезин ап болур апаарлар. Оларның документилер-биле ажылы база чиигээр.

  #Фельдшер_акушерпунктулар #Кадыккамгалалы #Националтөлевилел #Тудуглар #ТМГмедээлер #Тыва #Тывамедээ #Тывадыл #Тывамедиагрупп #Тува #Tuva #TMG #TMGNEWS #Tuvanews

  Реклама