Губернатор төлевилелдери-биле чаңгыс аай

  0
  4

  Социал керээ дээрге ажылдаар күзели болгаш шаг-шинээ бар, ынчалза-даа акша-хөреңги болгаш материалдыг бергедээшкиннерниң уржуунда ону чорудуп шыдавас берге байдалда хамааты биле социал камгалал органнарының аразында күрүнениң мурнундан дуза дугайында тускай керээ. Ооң алыс ужур-утказы – бодунуң хууда ажыл-херээн ажыдып алырынга азы шуудадып ажылдаар күзелдиг кижиге акша-хөреңги болгаш материалдыг дузаны чедирери.

  Ол керээ ёзугаар хамааты деткимчени чүгле алыр эвес, ол дээш күрүнениң мурнунга юридиктиг харыысалгалыг апаар. Социал керээ-биле алган акша-хөреңги дузазын хамааты канчаар ажыглаанын социал камгалал органнары шыңгыы хайгаарап турар. Бир эвес чөптүг чылдагаан чокка акша-хөреңгини хамааты кандыг бир арга-биле самчыгдаар болза, когаралды күрүнеге эгидер хүлээлгелиг.

  Социал керээниң акша-хөреңгизин хамаатылар хууда дузалал ажыл-агыйын хөгжүдеринге ажыглап болурунуң дугайында доктаалга Россия Федерациязының Чазааның Даргазы Михаил Мишустин 2021 чылдың январь 1-де холунуң үжүүн салган.

  Көдээде чурттакчы чону колдуунда хууда дузалал мал ажыл-агыйы-биле амыдырап чурттап турар Тываның социал-экономиктиг байдалынга ол доктаал-биле хүлээп алдынган хемчеглер дыка дузалыг.

  Хууда дузалал мал ажыл-агыйын хөгжүдеринге тус черниң чурттакчы чонунга улуг деткимче болган “Инек – чемгерикчи малым”, “Социал хөмүр-даш”, “Социал картофель” губернатор төлевилелдери республикада чедиишкинниг боттанып турар. Социал керээниң акша-хөреңгизин хамаатылар хууда дузалал ажыл-агыйын хөгжүдеринге ажыглап болурунуң дугайында Россияның Чазааның доктаалы Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оолдуң эгелээшкини-биле республикада боттанып турар губернатор төлевилелдери-биле чаңгыс аай угланыышкынныг болган.

  Реклама