Губернатор төлевилелдери – улам ыңай хөгжүлдеге

  0
  4

  Сүт-Хөл кожууннуң «Баштайгы» көдээ ажыл-агый хереглел кооперативи “Чаңгыс суур – чаңгыс бүдүрүлге” губернатор төлевилелиниң чедиишкинниг киржикчилериниң бирээзи.

  Көдээ ажыл-агый кооперативи мал-маганны өстүрүп, сүттү бүдүрүп, а ол ышкаш эътти, ооң иштинде “Аныяк өг-бүлеге – кыштаг” губернатор төлевилелиниң кижикчилериниң мал-маганын садып-сайгарып турар.

  «Баштайгы» кооперативте арат ажыл-агыйын чорударынга херек бүгү болур-чогуур инфраструктура бар: чуртталга бажыңнары, мал кажаа-хораазы, трактор, комбайн, автомобильдер, ажылчыннар, кудук, силос оңгары, сүүзүннүг болгаш кадыг мал чеми белеткээр 200 га чедир суггаттыг черлер, 300 баш бода мал ажаап-тударынга одар-белчиир.

  2020 чылдың декабрьда «Баштайгы» көдээ ажыл-агый бүдүрүлгези “Агростартаптың” иштинге сүт цегин организастаарынга (сүттү хүлээп алыры болгаш болбаазырадыры) 3200,0 муң рубль күрүне деткимчезин алган.

  2021 чылда акша-хөреңгини Барнаул хоорайның «Промбаза» КХН-че шилчиткен, демгизи чада аайы-биле дериг-херекселдерни киир сөөртүп эгелээн болгаш ооң эптелгезин апрель 10-га чедир доозар.

  2020 чылда кооператив 5,5 тонна сүт бараанын бүдүрген. Оон алган оулгазы 599,0 муң рубль болган. Ажылчыннарның ортумак шалыңы 12-14 муң рубль.

  Реклама